Úradná správa č. 9 - 23/24

Dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.
DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.
Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.
Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vášho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená.
POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH. TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 01.08.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.
3. Upozorňujeme FK, že budú nastavené licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného trénera v ISSF na základe dodržiavania súťažného poriadku futbalu SFZ platné od 1.7.2023. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie muži, dorast, žiaci minimálne UEFA C licenciu, v kategórií prípravka SFZ Grassroots Leader Certifikát.
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpení DO.
Úsek mládeže:
1. ŠTK berie na vedomie informáciu podanú TJ Kysučan Ochodnica o  odhlásenií kategórie U15 zo súťažného ročníka 2023/2024 a odstupuje na doriešenie DO.
2.  Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 27 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
3.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
3.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
3.4. Športový klub Nesluša - Športový klub Horelica MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.09.2023 o 14.00 hod.
4. Schvaľujeme:
4.1 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 12.00 hod.
4.2. TJ Kysučan Korňa - Športový klub Horelica MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 10.00 hod.
5. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez issf Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
7. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP od 4.9.2023:
a) Pavol Puraš (1171894) TJ Slovan Rudinská (10 MZF)
b) Matúš Šamaj (1380050) FK Lodno (10 MZF)
c) Peter Vnuk (1253006) ŠK Radoľa (10 eur MZF)
8. DO na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č. 8 -23/24 podľa čl. 9/1c DP a RS 27/11 ukladá klubu OŠK Rudina U19, DS – podľa čl. 12/1 DP – pokuta vo výške 350 eur
9. DO upozorňuje kluby na správne vypisovanie zápisov o stretnutí podľa čl. 9 RS (uviesť trénera a lekára na stretnutí) pod následkami disciplinárnych opatrení

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.5:
VII.liga SO 09.09.2023 15:30 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Tatran Oščadnica (R Mikula za Drozd, AR2 Krenželák za Mikula)
VII.liga NE 10.09.2023 14:00 TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK Polom Raková (AR1 Jantoš za Suszka)
VII.liga NE 10.09.2023 15:30 TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Horelica (AR1 Suszka za Petrák)
VII.liga NE 10.9.2023 15:30 MŠK Snežnica TJ Slovan Povina (AR1 Petrák za Jantoš)
IV. liga U13 SO 09.09.2023 10:00 TJ Beskyd Svrčinovec - MŠK Snežnica (R Rábik za Suszka)
SsFZ
II. liga SŽ U15 SO 09.09.2023 10:00 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - FC JUVENTUS ŽILINA (R Kolesnáč Jakub za Židek Milan)
V.liga dorast U19 ST 13.09 2023 16:30 TJ Beskyd Svrčinovec - ŠK Čierne (R Trúchly Štefan za Kubiatko Lukáš)
2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac august prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.09.2023. Dochádzka za august tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy