Úradná správa č. 8 - 23/24

Dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.
DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.
Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.
Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vášho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená.
POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.
TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 01.08.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.
3. Upozorňujeme FK, že budú nastavené licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného trénera v ISSF na základe dodržiavania súťažného poriadku futbalu SFZ platné od 1.7.2023. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie muži, dorast, žiaci minimálne UEFA C licenciu, v kategórií prípravka SFZ Grassroots Leader Certifikát.
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 3.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4536/
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 10.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4537/
2.  Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 27 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
3.ŠTK berie na vedomie informáciu podanú ŠDK ObFZ Žilina o  odhlásenií družstva dorastu OŠK Rudina zo súťaže II. A2B trieda dorast a odstupuje na doriešenie DO.
4.Vzájomná dohoda:
4.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
4.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
4.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
4.4. Športový klub Nesluša - Športový klub Horelica MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.09.2023 o 14.00 hod.
5. Schvaľujeme:
5.1 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 12.00 hod.
5.2.TJ Kysučan Korňa - Športový klub Horelica MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 10.00 hod.
6. Odložené:
6.1.TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica MFS 1.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.09.2023 o 10.00 hod.
7. KM schvaľuje striedavé štarty:
Denis Dziaduš (1418652) FK Tatran Turzovka -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Jakub Vyšinský (1476336) FK Tatran Turzovka -> TJ Kysučan Korňa
Matej Dorociak (1424483) FK Tatran Turzovka -> TJ Kysučan Korňa
8. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez issf Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.4:
I. trieda dorast PIA 01.9.2023 13:00 TJ Spartak Radôstka 1. KŠK Žilina (R Elsner za Belko D.)
VII.liga NE 03.9.2023 15:30 TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Klokočov (AR2 Belko Ľ.)
VII.liga NE 03.9.2023 15:30 FK Polom Raková - TJ Olešná (AR2 Kolesnáč)
VII.liga NE 03.9.2023 15:30 FK LODNO - ŠK Radoľa (AR2 Krenželák)
I. trieda dorast SO 02.9.2023 15:30 TJ Slovan Podvysoká TJ Kolárovice (R Fonš za Kačerík)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy