Úradná správa č. 46 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od 05.07.2023 do 11.07.2023 a od 20.7.2023 do 23.7.2023 bude sekretariát zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 13.08.2023.
2. Pridelené čísla a výnimky družstiev :
SKUPINA „A“: 1. TJ Slovan Povina, 2. Športový klub Nesluša (SO UHČ), 3. TJ Slovan Rudinská , 4. FK Lodno ( SO UHČ, ak nedeľa dorast), 5. MŠK Snežnica, 6. ŠK Radoľa, 7. FK Vadičov, 8. TJ Kysučan Ochodnica
SKUPINA „B“: 1. TJ Kysučan Korňa, 2. Športový klub Horelica (NE 16:00), 3. TJ Beskyd Svrčinovec ( SO 17:00), 4. TJ Slovan Nová Bystrica, 5. TJ Olešná, 6. TJ SLOVAN KLOKOČOV (NE 14:00), 7. FK Polom Raková, 8. TJ Tatran Oščadnica
3. Informujeme FK na možnosť požiadať o zmenu prideleného čísla a výnimky do 12.7.2023.
4 . Upozorňujeme FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže, povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK). RS čl.8 /4
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 10.9.2023.
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 10.9.2023
2. Pridelené čísla a výnimky družstiev  I. trieda dorast : 8. TJ Tatran Oščadnica (SO UHČ), 11. TJ Slovan Podvysoká (SO UHČ dospelých)
II. trieda dorast : 1. OŠK Rudina (SO UHČ dospelých), 3. TJ Spartak Radôstka (NE UHČ)
3. Pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 – 1. TJ Slovan Podvysoká, 2. TJ Kysučan Korňa, 3. Športový klub Horelica (SO 16:30), 4. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec (SO 10:00), 5. TJ Kysučan Ochodnica, 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 7. TJ Snaha Zborov nad Bystricou
4. Pridelené čísla a výnimky družstiev  IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 - 1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec (NE 13:00), 2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 3. Športový klub Nesluša (SO 12:00), 4. Športový klub Horelica (NE 16:00), 5. FK ČADCA „B“ , 6. MŠK Snežnica (NE 10:30)
5. Informujeme FK na možnosť požiadať o zmenu prideleného čísla a výnimky do 12.7.2023.
6. Pre súťažný ročník 2023/2024 bude povolené max. 4 striedavé štarty.
7. KM zvoláva na stredu 23.8.2023 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 15.8.2023 do 24.00 hod.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
84. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu hráčovi Matej Ganišin (1229100) TJ Tatran Oščadnica – pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1 DP – surová hra. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 12.8.2023 (10 eur MZF)
85. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu hráčovi Rostislav Dembický (1246931) ŠK Radoľa - pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a DP – telesné napadnutie na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 12.8.2023 (10 eur MZF)
86. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu mužstvu TJ Tatran Oščadnica za svojvoľne opustenie HP a odmietnutie pokračovania v hre - pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/1c a čl. 60  DP. DS – pokuta vo výške 70 eur (7 eur MZF)
87. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu klubu ŠK Radoľa -za porušenie povinnosti organizátora podľa čl. 9/1b, čl. 43/m a čl. 57/1a DP. DS – pokarhanie a zvýšenie počtu usporiadateľskej služby na počet 10 v jesennej časti ročníka 2023-2024 podľa čl. 57/2 DP (7 eur MZF)
88. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu funkcie  R Štefan Trúchly za pochybenie delegovanej osoby čl. 9/2b1 a čl. 63/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 63/2b DP od 12.8.2023 (10 eur MZF) .
89. DO po objasnení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82 udeľuje disciplinárnu sankciu – pokarhanie , pre AR1 Pavol Jantoš a AR2 Juraj Vlček podľa čl. 24/3,6 RS.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Žiadame R a DZ, aby si na webstránke ObFZ Kysúc skontrolovali svoje kontaktné údaje. V prípade zmeny kontaktujte predsedu KR do 9.7.2023.
2. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).
3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac jún prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 16.07.2023. Dochádzka za jún tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
–čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
3. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)
Usmernenie SFZ k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.
Medzinárodný transfer plnoletého hráča:
kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu; 2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači – nie rukou.
Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA.
Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!
1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA.
2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.
3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;
4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.
5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný“), rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie.
6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.
7. Mladistvý hráč sa vracia - prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča - zahraničie - amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti oboch rodičov, doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní – ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Žiadame kluby, aby si na webstránke ObFZ Kysúc skontrolovali svoje kontaktné údaje tu: https://www.obfzkysuc.sk/zoznam-klubov.html. V prípade zmeny nahlásiť písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk do 12.7.2023.
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Futbalové zväzy