Úradná správa č. 45 - 22/23

Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2023/2024 sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 22.06.2023 o.i. schválil:
1. Postupujúcich na nominačnú listinu rozhodcov SsFZ: Juraj Vlček, Lukáš Kubiatko, Tomáš Paštrňák, Michal Truchlý.
2. Termínovú listinu súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2023/2024.
3. Schválil dosiahnuté výsledky, tabuľky všetkých kategórií v súťažnom ročníku 2022/2023.
4. Schválil organizáciu a termín aktívu ŠTK dňa 30.06.2023 o 17,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.
5. Nominačné listiny R a DZ ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2023/2024.
6. Štartovné do súťažného ročníka 2023/2024 vo výške 150 eur pre kategóriu dospelých v súťažiach mládeže sa štartovné nevyžaduje.
7. Dotáciu na turnaje mládeže vo výške 250 eur futbalovým klubom Snežnica, Turzovka, Podvysoká.
Zobral na vedomie:
1. Informáciu o zmene noriem SFZ/ SP, RaPP, DP/.
2. Prípravu súťažného ročníka 2023/2024.
3. Prípravu rozpisu súťaží 2023/2024.
4. Správu HK o platobnej disciplíne klubov.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
Úsek dospelých:
1. Víťazom VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2022/2023 s právom postupu do súťaže riadených SsFZ VI. liga sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Slovan Podvysoká
2. Najlepší strelec VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí v súťažnom ročník 2022/2023 – Samuel Dubáč, (TJ Kysučan Korňa)
Úsek mládeže:
1. Víťazom VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 v súťažnom ročníku 2022/2023 s právom postupu do V. ligy dorast U19 na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Beskyd Svrčinovec .
2. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 v súťažnom ročníku 2022/2023 s právom postupu do III. ligy SZ U15 na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Slovan Skalité
3. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13  v súťažnom ročníku 2022/2023 sa stáva ŠK Kysucký Lieskovec.
4.Najlepší strelci:
IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súťažný ročník 2022/2023 – Miloš Helt, (FK Lodno)
IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súťažný ročník 2022/2023 – Matej Hmíra (ŠK Kysucký Lieskovec)

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
83. DO pokračuje v disciplinárnom konaní a prešetrení veci z US č. 44 – 22/23 bod 82. Zároveň DO žiada komisiu rozhodcov o vyjadrenie k výkonu R a AR z uvedeného stretnutia do 28.6.2023 do 12.00 hod.

Matričná komisia - Peter Kubinec
Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
–čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Futbalové zväzy