Úradná správa č. 43 - 22/23

Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2023/2024 sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
2. Berieme na vedomie zmenu štatutára TJ Kysučan Korňa predseda Peter Veselka tel. 0915 810 402
Úsek mládeže:
1. Informujeme FK hrajúce súťaž 1. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina o termínoch barážových stretnutí.
- 1. MFS 14.6.2023 (streda).
- 2. MFS 18.6.2023 (nedeľa)
Vyššie umiestnené družstvo v tabuľke, bude mať v 1. MFS výhodu domáceho prostredia.
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
75. DS- po 9 ŽK: disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5b DP na 1 MFS od 5.6.2023 – František Bytčánek (1199739) TJ Slovan Podvysoká (10 eur MZF)
76. DS – po 5 ŽK: disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP na 1 MFS od 5.6.2023 – Vladimír Špiriak (1121185) ŠK Nesluša (10 eur MZF)
77. DO na základe zápisu zo stretnutí U13 a U15 , hraných dňa  04.06.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubom:  
a) TJ Spartak Vysoká nad Kysucou U13 (MZF 7 eur)
b) TJ Slovan Skalité (U15) (MZF 7 eur)
c) TJ Kysučan Ochodnica (U15 ) (MZF 7 eur)
78. DO začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3 a DP zo zápasu 7. kola nadstavby VII. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká – TJ Slovan Rudinská , hraného dňa 4.6.2023 za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu ObFZ Kysúc z ÚS č. 41/22-23 bod 68. DO žiada klub TJ Slovan Podvysoká o písomné stanovisko k uvedenému DO 13.6.2023 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.24:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga SO 10.06.2023 16:00 TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša - nové obsadenie (R Maják, AR1 Fonš, AR2 Cisárik)
VII.liga NE 11.06.2023 17:00 ŠK Radoľa - TJ Tatran Oščadnica (R Trúchly Š. za Kačerík)
VII.liga NE 11.06.2023 17:00 TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká (AR2 Kačeŕik za Trúchly Š)
I.trieda dorast SO 10.06.2023 14:30 TJ Beskyd Svrčinovec - FK Terchová (R Staš za Paštrnák)

Matričná komisia - Peter Kubinec
Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
–čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy