Úradná správa č. 41 - 22/23

Zo zdravotných dôvodov bude dňa 26.5.2023 sekretariát zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Žiadostí budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 25.6.2023.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 10.06.2023 o 14.00 hod.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. FK LODNO - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3.2. ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa  MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o postup  dňa 27.05.2023 o 17.00 hod.
4. Žiadame predložiť vzájomnú dohodu z neodohraného MFS TJ SLOVAN KLOKOČOV - Športový klub Nesluša 5.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie
Úsek mládeže:
1. Informujeme FK hrajúce súťaž 1. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina o termínoch barážových stretnutí.
- 1. MFS 14.6.2023 (streda).
- 2. MFS 18.6.2023 (nedeľa)
Vyššie umiestnené družstvo v tabuľke, bude mať v 1. MFS výhodu domáceho prostredia.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Kysučan Korňa - FK LODNO MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 03.06.2023 o 10.00 hod.
2.2. MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 13.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.05.2023 o 10.00 hod.
2.3. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 17.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.05.2023 o 17.00 hod.
2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.05.2023 o 17.00 hod.
3. Žiadame predložiť vzájomnú dohodu z neodohraného MFS Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - FK LODNO MFS 12.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc
4. Upozorňujeme:
4.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
4.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
4.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
68. DO podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 40-22/23 bod 66, ukladá divákovi TJ Slovan Podvysoká Petrovi Bytčánkovi disciplinárnu sankciu podľa čl. 58/2a čl.36/2a DP. DS- zákaz vstupu diváka na domáci štadión počas MFS od 24.5.2023 na 6 mesiacov nepodmienečne podľa čl. 9/2d, čl. 20 a čl. 58/4 DP (MZF 10 eur)
69. DO podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v US č. 40-22/23 bod 66 ukladá klubu TJ Slovan Podvysoká disciplinárnu sankciu podľa čl. 57/1 a,b. DP . DS pokarhanie a zvýšenie počtu usporiadateľskej služby na počet 10 podľa čl. 9/1b, čl. 11, čl. 43/l, čl. 57/2 DP. (MZF 7 eur)
70. DO po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 40-22/23 bod 67 - berie sťažnosť diváka TJ Kysučan Ochodnica ako neopodstatnenú.
71. DO na základe zápisu zo stretnutí U13 a U15 , hraných dňa  21.5.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubom:  
a) TJ Beskyd Svrčinovec (U13) (MZF 7 eur)
b) ŠK Kysucký Lieskovec (U13 ) (MZF 7 eur)
c) TJ Kysučan Korňa (U13) (MZF 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.22:
ObFZ Kysúc zmeny:
I.trieda dorast SO 27.05.2023 17:00 TJ Slovan Podvysoká (R Kubiatko Lukáš za Staš Daniel)
III.liga U17 SO 27.05.2023 12:15 FK Čadca - JEDNOTA Bánová (AR1 Trúchly Štefan za Trúchly Michal)
IV.liga dorast U19 SO 27.05.2023 10:00 FK Slávia Staškov - TJ Višňové (R Belko Dávid za Trúchly Michal)
III. liga SŽ U15 SO 27.05.2023 10:00 TJ Tatran Oščadnica - MFK Bytča (R Drahňák Miroslav za Kubiatko Lukáš)
2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" / "P" sa bude konať 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A", resp. o predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika - sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2023.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 100 € za licenciu "A", resp. 250 € za licenciu "P" na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy