Úradná správa č. 40 - 22/23


KM SsFZ organizuje stretnutia s FK podľa jednotlivých regiónov: ObFZ Žilina a ObFZ Čadca - 24.5. o 17:00 v Gbeľanoch.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 25.6.2023.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 10.06.2023 o 14.00 hod.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ Slovan Nová Bystrica - Športový klub Nesluša  MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie - zmena poradia
3.2. FK LODNO - TJ Slovan Nová Bystrica  MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 03.06.2023 o 16.00 hod.
3.3. ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa  MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o postup  dňa 27.05.2023 o 17.00 hod.
3.4. TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Snežnica  MFS 5.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 21.05.2023 o 15.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Informujeme FK hrajúce súťaž 1. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina o termínoch barážových stretnutí.
- 1. MFS 14.6.2023 (streda).
- 2. MFS 18.6.2023 (nedeľa)
Vyššie umiestnené družstvo v tabuľke, bude mať v 1. MFS výhodu domáceho prostredia.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - FK LODNO MFS 12.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.05.2023 o 17.00 hod.
2.2. MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 13.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.05.2023 o 10.00 hod.
2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 12.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.05.2023 o 17.00 hod.
2.4. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Skalité MFS 16.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.05.2023 o 10.00 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
3.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
3.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
63. DS – po 5 ŽK: Štefan Malík (1320069) – TJ Slovan Rudinská. DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP od 15.5.2023. (MZF 10 eur)
64. DO na základe žiadosti hráča ŠK Horelica Erik Litun (1227119) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS 2 týždne podľa čl. 41/1,2,3 DO menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 17.5.2023 do 17.8.2023 (MZF 10 eur)
65.  DO na základe zápisu zo stretnutí U13 a U15 , hraných v dňoch  13.5.2023 a 14.5.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubom:  
a) TJ Slovan Skalité (U15) (MZF 7 eur)
b) d) MŠK Snežnica (U15 ) (MZF 7 eur)
c) TJ Kysučan Ochodnica (U15) (MZF 7 eur)
d) TJ Slovan Podvysoká (U15) (MZF 7 eur)
e) TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (U13) (MZF 7 eur)
66. DO na základe čl. 71/b, d DP začína disciplinárne konanie zo stretnutia 4. kola nadstavby VII. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká – TJ Kysučan Ochodnica hraného dňa 14.5.2023 voči divákovi TJ Slovan Podvysoká za konanie podľa čl. 58/1a DP. DO za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.5.2023 o 14:00 hod. : HU Ľubomír Hranec zástupca klubu TJ Slovan Podvysoká . Účasť menovaných je nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
67. DO na základe sťažnosti pána Dávida Truchlého k stretnutiu  4. kola nadstavby VII. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká – TJ Kysučan Ochodnica hraného dňa 14.5.2023 – menovaného pre objasnenie veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.5.2023 o 14:00 hod. Zároveň DO predvoláva aj kapitána mužstva TJ Kysučan Ochodnica Branislav Gavlas (1221375) a zároveň zástupcu klubu TJ Kysučan Ochodnica.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.21:
ObFZ Kysúc zmeny UHČ:
IV. liga U13 NE 21.05.2023 10:00 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Skalité (Cisárik)
SsFZ zmeny obsadenia a UHČ:
III.liga U15 SO 20.05.2023 10:00 MŠK Kysucké Nové Mesto - TJ Tatran Oščadnica (Mindek Jaroslav)
II.liga U15 NE 21.05.2023 10:00 FK Tatran Turzovka - TJ Pokrok Stará Bystrica (Belko Dávid)
V.liga dorast U19 ST 24.05.2023 16:30 TJ Slovan Skalité – FK Strečno (AR1 Kolesnáč Jakub za Staškovan Rastislav)
III.liga U15 ST 24.05.2023 16:00 TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Belá (Kačerík Štefan)
III.liga U15 ST 31.05.2023 15:30 ŠK Radoľa - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (Židek Milan)
V.liga dorast U19 ST 31.05.2023 17:00 ŠK Javorník Makov - ŠK Čierne (R Čuboň Jozef, AR1 Chovanec Miroslav)
2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" / "P" sa bude konať 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A", resp. o predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika - sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2023.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 100 € za licenciu "A", resp. 250 € za licenciu "P" na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
Nominácia na finálový zápas oblastného turnaja. Zraz hráčov bude 23.05.2023 o 12:45 hod. na hlavnom štadióne MŠK Žilina.
1. Kulla Alex - MŠK KNM
2. Chupáč Tobias - FK Lodno
3. Koller Dávid - MŠK KNM
4. Tomašec Tobias - MŠK KNM
5. Krempaský Jakub -  MŠK KNM
6. Škorvánek Timotej - FK Čadca
7. Drahník Adrián - FK Čadca
Náhradník
Petra Vaňovcová - Tatran Krásno

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy