Úradná správa č. 38 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu (miesto konania) MFS od 15.kola - výhoda domáceho prostredia podľa umiestenia po 14 kole.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica MFS 17.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.05.2022 o 17.00 hod.
2.2. TJ Štart Dunajov - MŠK Snežnica MFS 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.05.2022 o 17.00 hod.
2.3. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
3. Oznamujeme:
3.1. Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.
Úsek mládeže
1. Upozorňujeme:
1.1. FK hrajúce súťaž VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc na neaktuálnu informáciu uverejnenú na futbalnete/ISSF (miesto konania) MFS od 11.kola, nakoľko bude zmena - výhody domáceho prostredia opravená podľa umiestenia po 10 kole. Žiadame preto FK o následnú kontrolu UHČ a prípadnú kolidáciu stretnutí obratom nahlásiť po termíne 9.5.2022 (budú aktualizované termíny na futbalnete/issf). Komisia mládeže bude akceptovať prípadné vzájomne dohody.
1.2. FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.3. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.4. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – OŠK Rudina 13.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.5.2022 o 17.00 hod.
2.5. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - MŠK Snežnica MFS 10.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2022 o 10.00 hod.
2.6. MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité 9.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 8.5.2022 o 12.30 hod.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
32. DO na základe žiadosti hráča FK Lodno U19, Matúš Šamaj (1380050) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS 1MFZ podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 4.5.2022 do 4.8.2022 (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.20:
ObFZ Kysúc zmeny:
VI.liga 16.k NE 08.05.2022 16:30 TJ Kysučan Ochodnica - FK VADIČOV (Drozd za R Hrtús)
VI.liga 16.k NE 08.05.2022 16:30 TJ Slovan Rudinská - FK Polom Raková (Hrtús za R Drozd, AR2 Novotná)
VI.liga NE 08.05.2022 16:30 TJ Tatran Oščadnica - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (Žák za AR1 Majtán)
VI. liga U19 10.k NE 08.05.2022 14:00 TJ Tatran Oščadnica - FK Polom Raková (Chrastina G. za R Majtán, Jantoš za AR1 Chrastina G.)
IV. liga U13 9.k NE 08.05.2022 12:00 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec (Chovanec za R Elsner)
Mládež SsFZ zmeny:
4.liga U19 SO 07.05.2022 14:00 TJ Pokrok Stará Bystrica - Oravan Oravská Jasenica (Elsner Patrik za R Štrba Miloš)
5.liga U19 SO 07.05.2022 14:00 ŠK Čierne - TJ Višňové (Kubalík Ján za AR1 Chovanec Miroslav)

2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac apríl prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.5.2022. Dochádzka za apríl tu.


Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Krásne nad Kysucou dňa 30.mája 2022 (pondelok) od 15.30 hod. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.
2. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.
3. N O M I N Á C I A  oblastného výberu Kysúc ročník 2010 na tréningový zraz v Krásne nad Kysucou dňa 6.5. 2022 (piatok) o 18:00hod.
Nominovaní hráči:
1 . Marek Duraj – FK Slávia Staškov – brankár
2. Tomáš Bednárik – TJ Kysučan Korňa – brankár
3. Jakub Kavalér – FK Slávia Staškov
4. Kristián Štrkáň –FK  Slávia Staškov
5. Peter Marec – TJ Kysučan Korňa
6. Matej Jašurek – TJ Kysučan Korňa
7. Timotej Koleňák – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
8. Sebastián Barčák – FK Slovan Podvysoká
9. Dominik Hažík – FK Slovan Podvysoká
10. Tomáš Kulla – TJ Beskyd Svrčinovec
11. Dušaň Masnica – FK Čadca
12. Matej Dorociak – FK Tatran Turzovka
13. Šimon Kriščák – FK Tatran Turzovka
14. Damián Jurík -  ŠK Javorník Makov
15. Matúš Lieskovan – ŠK Javorník Makov
16. Matúš Petrek - Stará Bystrica
17. Sebastián Gavenčiak - Stará Bystrica
18. Denis Mihálik - Stará Bystrica
19. Jakub Ernst – FK Polom Raková
20. Tadeáš Oravec – FK Polom Raková
22. Lukáš Kovač - Tatran Krásno nad Kysucou
23. Matúš Dráb - Tatran Krásno nad Kysucou
Realizačný tím:
Tréneri: Štefan Zajac, Dávid Kratochvíl, Ladislav Kolembus
Zraz nominovaných hráčov je v piatok  6. mája 2022 o 18.00 hod.  na umelej tráve v Krásne nad Kysucou. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na 20:00 hod..
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044, alebo Štefana Zajaca tel:0905253732
Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky
Priniesť so sebou preukaz poistenca!

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Stará Bystrica, Staškov, Oščadnica, Radoľa že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.
2. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Vadičov.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy