Úradná správa č. 36 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme FK, že ŠTK postupovala v zaradení družstiev do nadstavbovej časti na základe SP čl.18/1 respektíve RS ObFZ 2022/2023 čl.19. - Ak majú po skončení súťaže, základnej časti súťaže, nadstavbovej časti o titul alebo nadstavbovej časti o udržanie v súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva a zostupujúceho družstva kritériá v tomto poradí:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí, ak družstvá odohrali len jedno vzájomné stretnutie, vyšší počet bodov zo vzájomného stretnutia,
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Športový klub Nesluša - TJ SLOVAN KLOKOČOV  MFS 1.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc - Nadstavbová časť o umiestnenie  dňa 22.04.2023 o 15.00 hod
3. Odstupujeme R Lukáš Makyňa (1201350) za porušenie RS ObFZ Kysúc čl. 24/3/4 -neuzatvorený ZoS najneskôr do 1 hod. po MFS bez zdôvodnenia tejto skutočnosti.
Úsek mládeže:
1. Žiadame FK aby postupovali pri zmene termínu MFS podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 článku 17/8 - Všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  MFS 12.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.04.2023 o 13.00 hod.
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.04.2023 o 16.00 hod
3. Upozorňujeme:
3.1. FK ,že všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú FK riadiacim komisiám podaním v ISSF „Zápis o stretnutí – Žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy stretnutia“. Podľa RS ObFZ 2022/2023 Kysúc čl.17/8
Zmena termínu turnaja prípraviek v kategórií U11 a U9 je potrebné podať cez podanie na riadiacu komisiu.
3.2. FK v prípade odloženia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti sú povinný informovať delegované osoby, podľa RS ObFZ Kysúc 2022/2023 čl. 5/6
3.3. FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
4. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U11:
6. turnaj  - termín 26.4.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou - zmena poradia HP), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
7. turnaj - termín 3.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Nesluša - zmena 10.5.2023),
8. turnaj - termín 17.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
9. turnaj - termín 31.5.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
10. turnaj - termín 14.6.2023 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie - zmena poradia HP), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
5. Rozlosovanie jarnej časti súťaže prípraviek v kategórií U9:
6. turnaj  - termín 29.4.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa - zmena 30.4.2023),
7. turnaj  - termín 6.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca - zmena 16.5.2023), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
8. turnaj  - termín 20.5.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
9. turnaj  - termín 3.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
10. turnaj  - termín 17.6.2023 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
48. DS – po 5 ŽK Patrik Bielik (1334329) ŠK Radoľa: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP na 1 MFS od 17.04.2023 (10 eur MZF)
49. DO na základe zápisu zo stretnutia 14. kola VII. ligy medzi FK Nesluša  MSK Snežnica, hraného dňa 16.4.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP. (MZF 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.17:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 23.04.2023 16:00 FK LODNO - Športový klub Horelica (AR2 Rábik za Kačerík)
VII.liga NE 23.04.2023 16:00 ŠK Radoľa – Podvysoká (AR2 Kačerík za Rábik)
I. trieda dorast PI 21.04.2023 17:00 TJ Tatran Oščadnica - OFK Ovčiarsko (Trúchly Š., Chovanec)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy