Úradná správa č. 33 - 23/24

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 20.03.2024 o.i. schválil:
1. Organizačné zabezpečenie riadnej konferencie ObFZ Kysúc dňa 12.04.2024 o 17:00 v MM aréne v Krásne nad Kysucou.
2. Program riadnej konferencie ObFZ Kysúc.
3. Návrh rozpočtu na rok 2024.
4. Organizačné zabezpečenie turnaja medzi oblastných výberov ročníkov 2012.
5. Organizačné zabezpečenie turnaja výberov ObFZ kategórií prípraviek vo Vinici.
6. Nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc pre jarnú časť 2023/2024.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie SFZ, SsFZ.
3. Pripravenosť jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024.
4.Vyhodnotenie zimných halových turnajov mládeže.
5. Vyhodnotenie zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc.
6. Správu hospodárskej komisie.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
3.Oznamujeme zmenu domácich MFS TJ Beskyd Svrčinovec v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024 - Nedeľa UHČ
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
2.Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.04.2024 o 10.00 hod.(podľa RS 2023/204 čl.17/2)
3. Upozorňujeme:
3.1. funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hráča – v – ISSF/.
3.2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.17:
SsFZ
V.liga dorast sk. A U19 SO 23.03.2024 14:00 FK Polom Raková – TJ Fatran Varín (AR1 Mikula za Mindek)
2. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred jarnou časťou:
a) uhradenie ročného členského poplatku (platí pre tých, ktorí neuhradili členské v lete na túto sezónu). Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
a) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
c) od 01.01. do 31.03 (zimné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18 bod 12)
3. Podrobný manuál pri prestupe amatéra v zimnom prestupovom období nájdete TU: https://futbalsfz.sk/sfz-potrebny-manual-pri-prestupe-amatera-v-zimnom-obdobi/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2024, žiadosti predložiť do 15.5.2024 (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy