Úradná správa č. 33 - 21/22

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV dňa 30.03.2022 na svojom zasadnutí o.i.
Schválil:
1. Organizačné zabezpečenie seminára R a DZ ObFZ Kysúc dňa 1.4.2022 v Krásne nad Kysucou.
2. Organizačné zabezpečenie turnaja prípraviek dňa 9.4.2022 v športovej hale v Skalitom.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení
2. Aktuálne informácie predsedu ObFZ Kysúc.
3. Pripravenosť jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.
4. Správu hospodárskej komisie.
5. Prípravu školenia video technikov.
6. Prípravu školenia trénerov UEFA C.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Z dôvodu odhlásenia TJ Slovan Nová Bystrica zo VI. ligy dospelých ObFZ Kysúc, ŠTK v zmysle SP čl.12/4 považuje družstvo za vypadávajúce. ŠTK anuluje všetky dosiahnuté výsledky TJ Slovan Nová Bystrica.
Družstvá vyžrebované s TJ Slovan Nová Bystrica budú mať v ostatných stretnutiach jarnej časti voľno. Odstupujeme DK
2. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený na 9.4.2022 resp. 10.4.2022.
Úsek mládeže
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
VI. LIGA U 19 QUICK SPORT - 23.4.2022 resp. 24.4.2022.
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).
2. Žiadame o predloženie vzájomné dohody s termínom odohratia MFS najneskôr do 30.04.2022. Prostredníctvom ISSF ( cez žiadosť o zmenu termínu) predložili vzájomnú dohodu do 5.4.2022.
TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc
3. Vzájomná dohoda:
3.1. FK LODNO – TJ Slovan Skalité 7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.4.2022 o 12.00 hod.
3.2. MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.4.2022 o 16.30 hod.
3.3. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 24.4.2022 o 12.00 hod.
4. Schvaľujeme striedavé štarty:
Lukas Liptak (1426721)  TJ Tatran Oščadnica -> MŠK Snežnica
Matej Liptak (1426720)  TJ Tatran Oščadnica -> MŠK Snežnica
Jakub Dinga (1427597)   TJ Tatran Oščadnica -> MŠK Snežnica
Patrik Labaj (1359893)  ŠK Čierne -> Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec
5. Informujeme:
5.1. FK o organizovaní súťaže v kategórie prípraviek U9 pre súťažný ročník 2022/2023. V prípade záujmu prosím o predbežný nezáväzný súhlas o prihlásenie v tejto kategórií e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk
5.2. Dňa 09.04.2022 v Skalitom (hala) sa uskutoční turnaj prípraviek vo vekovej kategórií U11 a U9.
Prihlásení U9: Korňa, Kysucký Lieskovec, Snežnica, Svrčinovec, Skalité, ŠK Horelica, FK Tatran Turzovka, ŠK Nesluša
Prihlásení U11: Kysucký Lieskovec, Snežnica, Svrčinovec, Skalité, ŠK Horelica, FK Čadca
Propozície a rozpis turnaja budú zverejnené na stránke ObFZ Kysúc a zaslané cez ISSF v termíne do 5.4.2022 v doobednajších hodinách.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
a) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí na časové obdobie, podľa DP čl. 17 ods. 4
b) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa DP čl. 37 ods. 5 (disciplinárne sankcie za počet ŽK)
c) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli jeho hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2021/2022
Zostatky disciplinárnych sankcií nepodliehajúcich amnestii:
a) Peter Bytčánek, divák TJ Slovan Podvysoká – disciplinárna sankcia je účinná do 30.6.2022.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.15:
Mládež SsFZ zmeny:
2.liga SŽ U15 ŠK Javorník Makov - TJ Tatran Krásno nad Kysucou (Jantoš): hrá sa 03.04. o 10:00 v Krásne n./K.
5.liga dorast U19 SO 02.04.2022 14:00 ŠK Javorník Makov - OŠK Rosina: R Káčerík Štefan za R Janec Martin.
5.liga dorast U19 SO 02.04.2022 14:00 TJ Slovan Skalité - OŠK Baník Stráňavy: R Chrastina Norbert za R Mikula Jaroslav
5.liga dorast U19 SO 02.04.2022 14:00 ŠK Radoľa - OŠK Kamenná Poruba: AR1 Drahňák Miroslav za AR1 Makyňa Lukáš
3.liga SŽ U15 NE 03.04.2022 10:00 MŠK Kysucké Nove Mesto - TJ Jednota Bánová: R Mindek Jaroslav za R Židek Milan.
2.liga SŽ U15 ST 13.04.2022 15:00 FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Krásno nad Kysucou: R Belko Dávid za R Halfár Richard
2. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 1.4.2022 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. Účasť všetkých nutná.
3. Vedúcim obsadzovacieho úseku KR bude od jarnej časti Miroslav Ježík (kontakt: 0910 867 089, miroslavjezik@hotmail.sk)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia – Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d).
Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d):
a) doklad totožnosti hráča,
b) rodný list hráča,
c) doklad o statuse odídenca (utečenca),
d) doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený,
e) súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča.
Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a):
a) doklad totožnosti hráča,
b) rodný list hráča,
c) doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča,
d) pracovné povolenie rodiča,
e) pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa,
f) doklad o bydlisku rodiča na Slovensku.
Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí:
a) takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;
b) ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený;
c) ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia;
d) v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA;
e) u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf;
f) vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá.
Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.
3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
4. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) "Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby". Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)
5. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.
6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Raková, Stará Bystrica, Turzovka, Staškov, Čierne Zborov, Oščadnica, Radoľa že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Turzovka, Vadičov, Vysoká nad Kysucou


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy