Úradná správa č. 31 - 21/22

1. ObFZ Kysúc na základe záujmu usporiada školenie pre video technikov VI. a VII. ligy , nakoľko bude v jarnej časti spustená skúšobná povinnosť nahrávania videí zo stretnutia do videoarchívu Sportnetu. Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Žiadame kluby aby do 18.3.2022 nahlásili písomne mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk meno videotechnika, ktorý sa školenia zúčastní poprípade nahlásiť, že klub nemá záujem sa školenia zúčastniť.
https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
https://help.sportnet.online/videoarchiv-v2
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Rudina, Rudinská, Turzovka, Vadičov, Vysoká nad Kysucou.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený na 9.4.2022 resp. na 10.4.2022.

Úsek mládeže
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
VI. liga U 19 QUICK SPORT - 23.4.2022 resp. 24.4.2022.
IV. liga U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. liga U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj  - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).
2.Žiadame FK, ktoré majú odložené stretnutia z jesennej časti aby v termíne do 31.03.2022 prostredníctvom ISSF ( cez žiadosť o zmenu termínu) predložili vzájomné dohody o odohratí MFS tak, aby tieto boli odohrané najneskôr do 30.04.2022.
TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc
MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc
FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc
FK LODNO – TJ Slovan Skalité  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc
3.Informujeme:
3.1. Informujeme FK o organizovaní súťaže v kategórií prípraviek U9 pre súťažný ročník 2022/2023. V prípade záujmu prosíme o predbežný nezáväzný súhlas o prihlásenie
v tejto kategórií e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk
3.2. Dňa 09.04.2022 v Skalitom (hala) sa uskutoční turnaj prípraviek vo vekovej kategorií U11 a U9. Prihlášky zasielajte v termíne do 29.3.2022 podaním cez ISSF na komisiu ŠTK alebo e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk.
Na základe počtu zaslaných prihlášok budú stanovené propozície turnaja.
Prihlásení U9: Korňa, Kysucký Lieskovec, Snežnica
Prihlásení U11: Kysucký Lieskovec, Snežnica

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 1.4.2022 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 25.3.2022. Účasť všetkých nutná.
2. Oznamujeme R a DZ, že Zmluva o dobrovoľníckej činnosti s ObFZ Kysúc je dostupná tu: https://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html
Zmluvu je potrebné vypísať na počítači, vytlačiť a doručiť na ObFZ Kysúc do 31.03.2022 (číslo zmluvy a dátum podpisu nevyplňovať).
3. Rozhodcovia, ktorí majú záujem o zmluvu so SsFZ, kontaktujte čo najskôr tajomníka KR Jakub Kolesnáč (0902 546 512, jakubkolesnac@gmail.com).
4. KR plánuje v mesiaci marec usporiadať školenie nových R. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR Jozef Mosor (0918 954 582, jozko.mosor@gmail.com)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia – Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Informujeme o pravidlách pri prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine
a)Hráči a tréneri budú považovaní za nezmluvných do 30.6.2022 a môžu podpísať zmluvu s iným klubom. Transfer musí prebehnúť do 7. apríla 2022 a klub môže takto získať maximálne dvoch hráčov. Transfer vykonáva matrika SFZ v Bratislave na základe tlačiva žiadosť o transfer hráča - zahraničie. Vyplnené tlačivo i s overeným podpisom hráča je potrebné zaslať na Slovenský futbalový zväz matrika Tomášikova 30 C 821 01 Bratislava. Kontakt: +421 902 937 012/ +421 2 3910 3104

b)Pravidlá pre maloleté osoby: V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmenoa). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajúci klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.
3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
4. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) "Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby". Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)
5. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.
6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy