Úradná správa č. 11 - 23/24

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 13.09.2023 o.i. schválil:
1. Nájomnú zmluvu prenájmu priestorov ObFZ Kysúc.
2. Zloženie KR ObFZ Kysúc:
Peter Moják - predseda
Richard Halfár-člen KR
Ján Súhrada - člen KR
Miroslav Ježík - člen KR
Jakub Kolesnáč - člen KR
3. Organizáciu medzinárodného družobného stretnutia zväzov.
4. Dotácie s projektu podpory turnajov mládeže pre FK Tatran Turzovka, OŠK Rudina, ŠK Horelica vo výške 250 euro.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.
3. Vyhodnotenie aktívu ŠTK.
4. Vyhodnotenie seminára R a DZ ObFZ.
5. Správu hospodárskej komisie.
6. Hodnotenie rozbehu súťaží ObFZ Kysúc.
7. Informáciu o pripravovanom školení trénerov licencie UEFA C
8. Organizáciu zimných halových turnajov mládeže.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
1.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
1.4. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2023 o 15.00 hod.
1.5. Športový klub Horelica - Športový klub Nesluša MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 09.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 12.00 hod.
2.2. TJ Kysučan Korňa - Športový klub Horelica MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 10.00 hod.
2.3. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 10.30 hod.
2.4. Športový klub Horelica - MŠK Snežnica MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 13.00 hod.
3. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez ISSF Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
15. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP – Juraj Králik (1345934) FK Vadičov od 18.9.2023. (10 eur MZF)
16. DS – po 5 ŽK: Erik Kovač (1234331) ŠK Radoľa DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 18.9.2023. (10 eur MZF)
17. DO na základe žiadosti hráča Fabián Rapčan (1294936) ŠK Nesluša o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS 1 MFS podľa čl. 41/1,2 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 20.9.2023 do 20.12.2023 (10 eur MZF)
18. DO na základe zápisu zo stretnutia  U13 hraného dňa 16.9.2023  - udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9/9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1c DP, klubu TJ Beskyd Svrčinovec U13 (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.7:
VII.liga NE 24.09.2023 15:00 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica (R Drozd za Jantoš)
VII.liga NE 24.09.2023 15:00 FK Polom Raková - TJ Kysučan Korňa (R Jantoš za Drozd, AR1 Kačerík, AR2 Kubiatko)
VII.liga NE 24.09.2023 15:00 FK Vadičov - TJ Slovan Povina (AR2 Vlček Juraj)
IV. liga U15 NE 24.09.2023 12:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Futbalový klub Čadca (R Jedinák) stretnutie odložené !!!
IV. liga U13 NE 24.09.2023 13:00 Športový klub Horelica - Futbalový klub Čadca (R Suszka za Maják)
SsFZ
V.liga dorast U19 SO 23.09.2023 14:00 TJ Slovan Skalité – ŠK Javorník Makov (AR1 Trúchly Štefan za Kolesnáč)
II.liga U15 STR 27.09.2023 15:00 TJ Pokrok Stará Bystrica – FA United (R Paštrnák Tomáš za Trúchly Štefan)

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy