Úradná správa č. 9 - 20/21

ObFZ Kysúc upozorňuje kluby na zmenu Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (celé znenie tu http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf) od 1.9.2020 najmä na časť

B) S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 7 respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, - podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

1.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

1.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

1.4. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

1.5. Upozorňujme na novelizáciu Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 31. 7. 2020) tu.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. Slovan Podvysoká - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

Úsek mládeže:

1. Berieme na vedomie odhlásenie FK VADIČOV zo súťaže IV. ligy žiaci U13 ObFZ Kysúc v zmysle SP čl. 12/3. Súťaž IV. ligy žiaci U13 ObFZ Kysúc bude pokračovať so 5 účastníkmi, družstvá vyžrebované s FK VADIČOV budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité MFS 4.kolo a 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.3 TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Skalité MFS 8.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2020 o 16:00 hod.

2.5. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Slovan Skalité MFS 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.10.2020 o 16:00 hod.

2.6. TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC MFS 4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.09.2020 o 12:30 hod.

2.7. TJ Slovan Podvysoká  - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 2.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.09.2020 o 12:00 hod.

3. Rozpis 1. kolo súťaž prípraviek ObFZ Kysúc:

HP Krásno nad Kysucou, 10.9.2020 o 16:00 hod.

1. Krásno - Marián Ondrušek 0907 169 121

2. Čadca - Tomáš  Tlelka   0907  610  530

3. Turzovka - Roland Šmahajčík 0948  186  944

rozpis 1-2, 2-3, 1-3

HP  Kys. Lieskovec, 12.9.2020 o 9:00 hod

4. Stará Bystrica - Laco Kolembus   0905  979  882

5. Lodno - Rastislav Zeman 0907  840  849

6. Snežnica - Peter Smieško   0948  232  303

7. Kys. Lieskovec - Miroslav Žák    0903  021  074

rozpis 4-5,6-7,4-6,5-7,4-7,5-6

Prípadné zmeny telefonickým dohovorom. Stretnutia budú v ISSF nahodené v pondelok 07.08.2020

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

11. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b. DP : Stanislav Palárik (1222108) TJ Olešná , vylúčený za HNS – kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 46/2 DP od 31.8. 2020 (10 eur MZF).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.6:

• 6K NE 06.09.2020 15:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Rudinská – TJ Olešná: AR1 Kačerik za Chovanec M.

• 6K NE 06.09.2020 15:30 VI.liga QUICK SPORT FK Vadičov – ŠK Radoľa: AR2 Novotná za Makyňa

• 2K SO 05.09.2020 14:00 VI.liga QUICK SPORT U19 FK Polom Raková – OŠK Rudina: R Cisarik za Drahňák

Mládež SsFZ

• 6K SO 05.09.2020 10:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – Futbalová akadémia UNITED: R Štrba za Chovanec M.

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ v prvom a druhom jesennom stretnutí uvádzali informáciu o predložení lekárskych potvrdení oboch klubov. R danú skutočnosť zaznamená v zápise – poznámky – Domáci / Hosťujúci klub predložil, respektíve nepredložil lekárske potvrdenie.

Ďalej upozorňujeme R na povinnosť v týchto zápasoch riadených SsFZ uvádzať aj dôvod udelenia ŽK. U mladších žiakov U13 uvádzať v zápise, kto bol ocenený ako najlepší hráč za každé družstvo.

3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac august 2020 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 11.09.2020.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20august%202020.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2007, 2008, 2009.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

Hlavným vedúcim skupiny pre pôsobnosť ObFZ Kysúc je trénersko-metodickou komisiou SFZ poverený pán JAROSLAV ŠIDLO, tel.:+421 948 303 905, mail: jarsisro@gmail.com

Prvý kontrolný zraz zo štyroch je na programe predbežne 07.09.2020.

Nominácia U13 na 07.09.2020 PPTF SFZ 2008 v Turzovke

Nominácia U12 na 07.09.2020 PPTF SFZ 2009 v Turzovke

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Raková, Čadca, Oščadnica, Staškov, Čierne , že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy