Úradná správa č. 6 - 13/14

zo dňa 23.08. 2013

· Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF (priamo alebo predložením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať.

· Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre prípravu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF, 45 min. pred UHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov Dôrazne upozorňujem kluby na aktualizáciu nominácie na zápas a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vyplní papierový Zápis o stretnutí, ktorý je rovnocenný zápisu vytlačenému z ISSF, do ktorého R uvedie odôvodnenie (Zápis o stretnutí - nové tlačivo: http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/pozor-novy-zapis-o-stretnuti.html).

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. triedy

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 21.08.2013.

3. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT II. triedy

4. Upozorňujeme FK na povinnosť predkladať pred MFZ R zoznam usporiadateľskej služby na osobitnom tlačive.

5. Upozorňujeme TJ Slovan Nová Bystrica na dodržiavanie čl. 9/f RS- označenie usporiadateľov.

6. Na základe zápisu R 3. kolo I. trieda Slovan Vadičov – FK Nesluša odstupujeme na doriešenie DK trénera hostí – Jaroslav Mindek.

7. Námietky z MFZ 3. kolo I. trieda Beskyd Svrčinovec – Tatran Krásno B, hostí a domácich odstupujeme na doriešenie DK.

8. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy 1.9. 2013 o 16.00 hod.:

· Snaha Zborov nad Bystricou - Kysučan Korňa

· Slovan Podvysoká - Slovan Nová Bystrica

· TJ Beskyd Svrčinovec - Tatran Turzovka

· Slovan Rudinská - FK Čadca B Horelica

· Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Krásno nad Kysucou B

· Slovan Ladonhora Vadičov - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

· FK Nesluša - OŠK Rudina

9. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT II. triedy 1.9. 2013 o 16.00 hod.:

· FK Lodno - Spartak Radôstka

· Slávia Zákopčie - Javorník Makov B

· Kysučan Ochodnica - TJ Beskyd Svrčinovec B

· Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

· Tatran Oščadnica - TJ Olešná

Úsek mládeže

1. Z dôvodu vzniknutých zmien vo vylosovaných súťažiach  žiakov, ŠTK zvoláva mimoriadny aktív dotknutých futbalových oddielov dňa 28.08. 2013 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc . Účasť oddielov je nutná z dôvodu možných zmien v organizácií žiackych súťaží v súťažnom ročníku 2013/2014. Aktívu sa zúčastnia zástupcovia futbalových družstiev.(Oščadnica, Ochodnica, Podvysoká, Makov, Svrčinovec, Čadca ,Radôstka, Kysucký Lieskovec, Nová Bystrica, Lodno, Korňa, Klokočov, Rudina, Vysoká nad Kysucou.)

2. Upozorňujeme FK v kategórii mládež na dodržiavanie US 4/2 , 5/2 2013/2014 – vyplnenie a aktualizácia nominácie na MFZ v ISSF najneskôr 45 min. pred stretnutím!

3. Na základe prihlášky dodatočne zaraďujeme do súťaže dorastu MŠK KNM B , pridelené číslo 7 (miesto voľného žrebu). HP Kysucké Nové Mesto, UHČ dorast nedeľa.

4. Na základe dodatočného zaradenia TJ Snaha Zborov nad Bystricou do III. ligy ml. a st. žiaci oznamujeme klubom ObFZ Kysúc v kategórii žiaci , že v termíne odohrania MFZ so TJ Snaha Zborov majú voľný žreb.

5. Rušíme bod US 4/2 – mládež zo dňa 7.8.2013 (predohrávka U13 Zborov - Snežnica).

6. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 1.9. 2013 o 13.30 hod.:

· Kysučan Korňa - Spartak Radôstka

· TJ Slovan Skalité – MŠK Kysucké Nové Mesto B (SO o 16.00)

· Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina

· Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Nesluša (SO o 16.00)

7. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U 15 31.8. 2013 o 10.00 hod.:

· Voľný žreb - Javorník Makov B

· Slovan Podvysoká - Voľný žreb

· Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica

8. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U 13 31.8. 2013 o 12.00 hod.:

· Voľný žreb - Javorník Makov B

· Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica (1.9. o 14.00)

· Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica

9. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT II. triedy žiaci U 15 1.9. 2013 o 10.00 hod.:

· FK Lodno -  Spartak Radôstka (14.00)

· Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Čadca C

· OŠK Rudina – FK REaMOS Kysucký Lieskovec (5.9. o 15.30)

· TJ Slovan Klokočov –TJ Beskyd Svrčinovec

· Slovan Nová Bystrica - Kysučan Korňa

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

20. Martin Malík, 1234919, Slovan Rudinská – 2 MFZ pod. so skúšobnou dobou od 19.8.2013 do 19.11.2013. DP 1/6 – 1a. (10 eur ZBF)

21. Michal Drnda, 1239006, MŠK KNM B Povina -  2 MFZ pod. so skúšobnou dobou od 19.8.2013 do 19.11.2013. DP 1/6 – 1a. (10 eur ZBF)

22. Jozef Veselka, 1166108, Kysučan Korňa – 1 MFZ nepod. od 19.8.2013. DP 1/5a. (10 eur ZBF)

23. Pavol Kulla, 1043229, Beskyd Svrčinovec B – 2 MFZ nepod. od 19.8.2013. DP 1/4a. (10 eur ZBF)

24. Ľubomír Kordek, 1129742, Beskyd Svrčinovec – 4 MFZ nepod. od 19.8.2013. DP 1/6 – 1b. (10 eur ZBF)

25. Na základe zápisu o stretnutí 3. kolo I. triedy medzi Slovan Ladonhora Vadičov – FK Nesluša, hraného dňa 18.8.2013 z dôvodu vykázania trénera FK Nesluša Jaroslav Mindek R mimo hracej plochy – kritizovanie R, DK upúšťa od potrestania menovaného (charakter previnenia) DP čl. 18/1.

26. DK podľa DP čl. 14/1e začína disciplinárne konanie vo veci – telesné napadnutie hráča družstva Beskyd Svrčinovec, zo zápasu 3. kola I. trieda medzi Beskyd Svrčinovec – Tatran Krásno B  hraného dňa 18.8.2013. Za účelom objasnenia okolností: a) DK podľa DP čl. 15/2 žiada klub Beskyd Svrčinovec o zaslanie identifikácie hráča klubu Tatran Krásno B (ktorý sa mal údajne dopustiť previnenia) a zároveň o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia a to všetko v termíne do 27.8.2013. b) DK predvoláva z uvedeného stretnutia na svoje zasadnutie dňa 28.8.2013 o 14.00 hod. HR O. Špalek, AR1 Sabela, AR2 Cisarik. Splnenie požadovaných povinností menovaných DK ObFZ žiada akceptovať pod následkami disciplinárnych opatrení.

27. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. KR plánuje v mesiaci september školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail sekretariát@obfzkysuc.sk, adresa ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

2. Ospravedlnenia: Špalek 24.-25.8.2013, Žák 29.8.- 2.9.2013, Kajánek 24.-25.8.2013, 31.8.2013, Škorník 24.8.2013, Blažek PN.

3. Zmena tel. čísla R Ševčík 0904054265

4. KR schvaľuje prestup R J. Čambora z klubu TJ Slovan Podvysoká do klubu ŠK Čierne k dátumu 1.8.2013.

5. Chyby v zápisoch 4.8.2013 Maják -0,5; Červenec -0,2; Židek -0,4; 11.8.2013 Špalek -0,2;, Židek -5; 18.8.2013 Bohovič -0,2; Kubiš - 2,0; Zacher -1,0; Hlava -2,0; Ondrašina -5,0; Červenec -1,0, Chovanec -1,0

6. Ďalšie zasadnute KR 5.9.2013 o 15.00 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

· vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

· v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

· za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

· Splátkový kalendár na platby za rozhodcov nájdete v na stránke obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty.

· Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy