Úradná správa č. 5 - 15/16

zo dňa 07.08.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 1. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 02.08.2015.

1.2. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  05.08.2015.

2.Oneskorené začiatky stretnutí:

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Rudinská (výpadok internetového pripojenia)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 16.08. 2015 o 16.00 hod.:

TJ SLOVAN PODVYSOKÁ - TJ KYSUČAN KORŇA

TJ SPARTAK VYSOKÁ NAD KYSUCOU - FK POLOM RAKOVÁ

TJ KYSUČAN OCHODNICA - TJ POKROK STARÁ BYSTRICA

ŠK RADOĽA - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO B

FK TATRAN TURZOVKA - FK NESLUŠA

FK ČADCA B - TJ TATRAN OŠČADNICA (HP Horelica)

TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA - TJ SLOVAN RUDINSKÁ

Úsek mládeže

1. Z dôvodu zaradenia TJ Štart Dunajov do súťaže IV. liga U 15 QUICK SPORT bude znovu prelosovaná súťaž. Nové vylosovanie súťaže je zverejnené na www.futbalnet.sk.

2. Berieme na vedomie podnet TJ Tatran Oščadnica.

3. Obhliadka HP, sociálnych zariadení a výpočtovej techniky u TJ Štart Dunajov bola vykonaná v termíne 05.08.2015 /streda/ o 10 - 11 hod. ŠTK ObFZ Kysúc schvaľuje vybavenosť a HP.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

1. Jaroslav Buček (1225219) Slovan Rudinská zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 3.8.2015. DP čl. 46/1a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny v DL č.2 :

•FK Polom Raková (A) - TJ Slovan Nová Bystrica AR2 Jedinák za Majáka

•TJ Slovan Rudinská - FK Čadca (B) R Brodňan, AR1 Ševčík za Špalek O.

•TJ Kysučan Korňa (A) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou AR1 Maják za Klušáka

2. KR upozorňuje R na dodržiavanie minimálnej lehoty pri ospravedlňovaní - najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia, pri nedodržaní lehoty bude R odstúpený na doriešenie DK, v prípade nedostupnosti predsedu KR ohľadom delegácie R, kontaktujte podpredsedu KR Moják 0907204552, popr. vedúceho obsadzovacieho úseku Ploštica 0907880705.

3. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Medzinárodné transfery:

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy