Úradná správa č. 44 - 10/11

Úradná správa č. 44 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný poriadok 2011/2012 sa uskutoční 8.7.2011 o 16.00 hod. v priestoroch reštaurácie Biely dom v Čadci. Pozvánky nebudú zasielané poštou, prihláška je zverejnená na web stránke ObFZ Kysúc. Účasť štatutárnych zástupcov na tomto aktíve je povinná.
 2. Prihlášky do súťaže a passporty ihrísk nariaďujeme zaslať na sekretariát ObFZ Kysúc najneskôr do 1.7.2011! ObFZ Kysúc bude akceptovať aj prihlášky zaslané mailom ako scan dokument.
 3. Podmienkou zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 Rozpisu súťaže.
 4. Upozorňujeme kluby riadené ObFZ Kysúc na vysporiadanie si všetkých medzioddielových pohľadávok a pohľadávok voči ObFZ Kysúc.
 5. Upozorňujeme kluby riadené ObFZ Kysúc na dodržiavanie čl. 6 písm. e (organizovanie turnajov) Rozpisu súťaže.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme výsledok dohrávky MFZ I. triedy TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (24. kolo) 3:0.
 3. Kontumujeme MFZ I. triedy FK Čadca B – TJ Beskyd Svrčinovec (25. kolo) 3:0 v prospech FK Čadca B, 3 body priznávame FK Čadca B
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 25. kole.
 5. Berieme na vedomie list TJ Beskyd Svrčinovec.
 6. Nariaďujeme TJ Beskyd Svrčinovec uhradiť v zmysle čl. 16 písm. b 100 eur v prospech FK Čadca B, 35 eur v prospech ObFZ Kysúc.
 7. Nariaďujeme OŠK Rudina zaplatiť pokutu vo výške 100 eur v prospech ObFZ Kysúc (porušenie zásad vyhotovenia videozáznamu).
 8. Berieme na vedomie písomné ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí komisie ŠTK OŠK Rudina.

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 25. kole.
 3. Víťaz v kategórii dorast (roč. 92 a ml.) sa zúčastnia medzinárodného turnaja (čl. 18 rozpisu súťaže) v Poľskej republike - Ochaby dňa 25.6.2011 na ihrisku Ludowego klubu sportowego “Ochaby 96“.
 4. Víťaz v kategórii žiaci FK Čadca C (roč. 96 a ml.) sa zúčastní medzinárodného turnaja v Českej republike dňa 25.6.2011. Miesto bude upresnené v ÚS.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 258. Vladimír Brodňan, 930709, Povina – dorast - 6 MFZ nepod. od 13.6. DP 1/3b.
 • 259. Miloš Králik, 821224, H. Vadičov - 1 MFZ nepod. od 13.6. DP 1/5a.
 • 260. Jozef Bavlšík, 850319, Vysoká nad Kysucou - 2 MFZ nepod. od 13.6. DP 1/4a.
 • 261.1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 13.6.: Štefan Šaran, 860202, Rudina; Pavol Unzeitig, 860902, Čierne; Lukáš Kovalík, 860914, Vysoká nad Kysucou; DP 1/13-5a.
 • 262. DK berie na vedomie ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí od Ladislava Kubačáka, 830521, Vysoká nad Kysucou a súčasne vyzýva menovaného, aby v lehote do 22.6.2011 12.00 hod. zaslal písomné stanovisko k veci.
 • 263. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 264. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • ŠTK pripravuje rozpis súťaže pre ročník 2011/2012. Žiadame kluby riadené ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. FK môže byť poskytnutá možnosť prezentácie svojich klubov a aktivít na stránkach rozpisu súťaže.
 • Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy