Úradná správa č. 42 - 14/15

zo dňa 03.07.2015

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 1.7.2015

Schválil:

1. Návrh rozpisu súťaží  na súťažný ročník 2015/2016

2. Nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 2015/2016

Zobral na vedomie:

1. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014/2015

2. Vyhodnotenie družobných stretnutí mládeže

3. Pripravenosť súťažného ročníka 2015/2016

4. Prípravu a organizáciu konferencie a aktívu ŠTK dňa 4.7.2015.

Riadna konferencia a aktív ŠTK sa uskutoční  04.07.2015 o 9:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

Žiadame kluby aby na sekretariát nahlásili delegátov Konferencie ObFZ Kysúc s právom hlasovať za ich klub!!!

Program riadnej konferencie ObFZ Kysúc.

1. Otvorenie, prehlásenie o konaní riadnej konferencie.

2. Schválenie pracovného predsedníctva , mandátovej komisie , návrhovej komisie , overovateľov zápisnice.

3.  Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie.

5. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc.

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

7. Schválenie zmeny stanov ObFZ Kysúc.

8. Správa o hospodárení ObFZ Kysúc.

9. Správa revíznej komisie

10. Informácia o vyhodnotení súťažného ročníka 2014/2015

11. Informácia o pripravenosti súťažného ročníka 2015/2016.

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

Po skončení konferencie sa uskutoční aktív ŠTK / vylosovanie súťažného ročníka 2015/2016.

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 4.7.2015 (sobota) po skončení Konferencie v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Kysúc, ŠTK bude prideľovať čísla pre vylosovanie súťažného ročníka podľa nasledovných kritérií:

a) Zaradené družstva mládeže a dospelých v súťažiach SsFZ a SFZ.

b) Zostupujúce družstva zo súťaží SsFZ.

c) Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku.

d) Vzájomná dohoda výmeny prideleného čísla.

Predbežné pridelenie čísiel VI. liga QUICK SPORT:

1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 3. TJ Slovan Podvysoká, 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5. ŠK Radoľa, 6. FK Tatran Turzovka, 7. FK Čadca B  ( HP Horelica), 8. TJ Slovan Nová Bystrica, 9. TJ Slovan Rudinská, 10. TJ Tatran Oščadnica, 11. FK Nesluša, 12. MŠK Kysucké Nové Mesto B ( HP Povina), 13. TJ Pokrok Stará Bystrica, 14. FK Polom Raková

Predbežné pridelenie čísiel VII. liga QUICK SPORT:

1. TJ Spartak Radôstka, 2. FK VADIČOV, 3. FK Lodno, 4. TJ Slávia Zákopčie, 5. TJ Olešná, 6. Voľný žreb, 7. OŠK Snežnica, 8. OŠK Rudina B, 9. TJ Rozkvet Klubina, 10. TJ Beskyd Svrčinovec

4. Upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

Úsek dospelých :

1. Berieme na vedomie TJ Tatran Oščadnica o organizovaní turnaja dňa 05.07.2015

2. Berieme na vedomie list TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Úsek mládeže:

1.Pozývame zástupcov FK: TJ Slovan Skalité, MŠK KNM, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, FK Čadca, Futbalová škola Slovania Korňa, FK Tatran Turzovka na spoločné zasadnutie s vedením ObFZ Kysúc dňa 08.07.2015 o 15:00 hod. v zasadačke ObFZ. Diskutovaná téma  - Systém súťaže prípraviek.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

219.  D.org. po prešetrení veci v ÚS č. 41 bod 218 ukladá R Ondrej Špalek zo zápasu 24. kola VI. ligy medzi Slovan Nová Bystrica – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 31.5.2015 podľa DP čl. 63/1b, 2b DO – pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 5 týždňov nepodmienečne od 1.7.2015. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

220.  D.org. podľa DP čl. 17/13 a RS čl. 23/12 dáva klubom a delegovaným osobám na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení súťažného ročníka 2014/2015 dňa 14.6.2015. Zvyšok trestu začne plynúť po začatí súťažného ročníka 2015/2016 dňa 2.8.2015. Uvedené sa vzťahuje na týchto previnilcov: a. František Guzma, vedúci družstva FK Nesluša – zvyšok trestu 1 mesiac a 14 dní, b. Pavol Janec, tréner družstva FK Nesluša – zvyšok trestu 1 mesiac a 14 dní, c. Miroslav Smreček, tréner družstva Kysučan Korňa – zvyšok trestu 2 mesiace 3 dni, d. Miroslav Chovanec, R – zvyšok trestu 2 mesiace a 11 dní, e. Ondrej Špalek, R – zvyšok trestu 5 týždňov

221. D.org. dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2014/2015 do súťažného ročníka 2015/2016 u týchto previnilcov: a. Peter Jantoš (1231076) Rozkvet Klubina – 1 MFS, b. Miroslav Buček (1227778) Slovan Rudinská – 3 MFS, c. Marián Valík (1165106) ŠK Radoľa – 1 MFS, d. Peter Džurný (1180203) Slovan Nová Bystrica – 1 MFS, e. Erik Kováč (1234331) ŠK Radoľa – 1 MFS, f. Ján Beliančin (1188716) Pokrok Stará Bystrica – 1 MFS, g. Marián Seko (1173623) Pokrok Stará Bystrica – 1 MFS, h. Martin Bytčanek (1171099) Slovan Podvysoká – 1 MFS, ch. Lukáš Grečmal (1197852) FK Čadca B – 2 MFS

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.7.2015 od 09:00 hod. v budove ObFZ Kysúc

2. Školenie nových R sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2015. Začiatok školenia KR oznamuje na deň 4.7.2015 od 10:30 hod. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: sekretariat@obfzkysuc.sk , poprípade telefonicky 0908934081

3. Upozorňujeme rozhodcov, že k 30.6.2015 im budú rozviazané dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov na základe § 252j zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Nové pracovné zmluvy budú uzatvorená na letnom seminári R.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude od 29.6.2015 otvorený v úradných hodinách od utorka do piatka.

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy