Úradná správa č. 4 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Termíny,príhlásene družstvá a pridelené čísla pre súťaž dospelých nájdete na stránke ObFZ Kysuc

4.Vzájomná dohoda:

4.1.TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková MFS 1. kolo VI. liga sk "B" QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.08.2018  o 16.30 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Termíny,príhlásené družstvá a pridelené čísla pre súťaže mládeže nájdete na stránke ObFZ Kysuc

2. Súťaže prípraviek riadené ObFZ Kysuce boli rozdelené do 2 skupín Horné a Dolné Kysuce:

Horné Kysuce: FK Čadca, TJ Slovan Skalité, Tatran Oščadnica, Športový klub SLOVANIA, FK Tatran Turzovka, FK Polom Raková

Dolné Kysuce: Tatran Krásno nad Kysucou, Pokrok Stará Bystrica, FK Vadičov, OŠK Rudina, MŠK Snežnica, FK Lodno

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Letný seminár rozhodcov sa uskutoční 3.8.2018 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ v Čadci. Účasť rozhodcov je povinná.

2. Upozorňujeme R, že pre nový súťažný ročník 2018/2019 musia mať zaplatené členské 10 eur. Je možné si faktúru vygenerovať cez ISSF, alebo priniesť 10 eur na sekretariát do konca mesiaca júl a členské vám bude zaplatené hromadne. Taktiež si skontrolujte platnosť registračného preukazu. Ak vám platnosť končí, treba si objednať nový RP cez ISSF systém, alebo nahlásiť objednanie na sekretariáte (priniesť 5 eur) do konca júla a RP budú objednané hromadne. Platí aj pre nových R, ktorí ešte nemajú RP. Úradné hodiny na sekretariáte sú každú stredu a piatok od 10.00-17.00.

3. Ak si budete členské platiť individuálne cez ISSF, údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Taktiež ak si budete riešiť nový RP individuálne, treba si ho vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez zaplateného členského a platného RP nebudete môcť byť delegovaní na MFS, pretože ISSF to neumožní.

4. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Oznam o organizovaní doškoľovacieho seminára trénerov v Kalinove dňa 29.08.2018 (streda - štátny sviatok):

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec

doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie)

v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive

prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny

k platbe a program seminára.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy