Úradná správa č. 34 - 20/21

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín riadnej konferencie na deň 2.7.2021 o 17:00 v  priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou. Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií.

Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub. Návratka.

Program:

1. Otvorenie

2. Schvaľovanie pracovných komisií

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Kysúc

4. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

5. Schvaľovanie návrhu na zmenu stanov ObFZ Kysúc (návrh stanov)

6. Voľba predsedu a členov volebnej komisie

7. Diskusia

8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou ObFZ Kysúc

9. Aktív ŠTK

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 1.6.- 24.6.2021.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 2.7.2021 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krasne nad Kysucou.

2. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 25.07.2021.

3. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

4. Na základe dosiahnutých výsledkov víťazom VI.ligy QUICK SPORT dospelých ObFZ Kysúc sa stal TJ Spartak Radôstka s právom postupu po splnení všetkých podmienok do súťaže V.ligy sk.A riadenej SsFZ.

5. Na základe dosiahnutých výsledkov víťazom VII.ligy QUICK SPORT dospelých ObFZ Kysúc sa stal FK Polom Raková s právom postupu do VI.ligy QUICK SPORT dospelých ObFZ Kysúc.

6. Predbežne príhlásené družstvá VI. liga QUICK SPORT - 1.Športový klub Nesluša,2.FK Vadičov,3.ŠK Radoľa,4.TJ Slovan Nová Bystrica,5.TJ Kysučan Ochodnica,6.TJ Slovan Podvysoká,7.TJ Kysučan Korňa,8.TJ Olešná,9.TJ Snaha Zborov nad Bystricou,10.TJ Slovan Rudinská, 11. FK Polom Raková,

7. Predbežne príhlásené družstvá VII. liga QUICK SPORT - 1.TJ Slovan Klokočov,2.MŠK Snežnica,3.FK Lodno,4.OŠK Rudina,5.TJ Štart Dunajov,6.TJ Slovan Povina

8. Upozorňujeme:

8.1 FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže je splnená povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).

8.2. FK, ktoré nepodali elektoronickú prihlášku aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne.

 

Úsek mládeže:

1. Oznamujeme:

1.1. Súťaže mládeže v súťažného ročníka 2020/2021 riadených KM ObFZ Kysúc sú predčasne ukončené a v zmysle SP čl. 7a, bod 4  a výsledky  anulované.

VV ObFZ Kysúc na zasadnutí 02.06.2021 schválil tento postup ukončenia súťaží mládeže.

2. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže – 22.08.2021.

3. Predbežne príhlásené družstvá VI. liga QUICK SPORT dorast U19 - 1.ŠK Čierne, 2.FK Lodno, 3.MŠK Snežnica, 4.TJ Slovan Klokočov,5.TJ Slovan Podvysoká,6.TJ SLOVAN KLOKOČOV,7.TJ Beskyd Svrčinovec

4. Predbežne príhlásené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 - 1. TJ Slovan Skalité, 2.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 3.OŠK Rudina, 4.TJ Slovan Podvysoká, 5.TJ Kysučan Ochodnica,6.TJ Kysučan Korňa,7.TJ Slovan Nová Bystrica

5. Predbežne príhlásené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 -  1. TJ Slovan Skalité, 2.FK Lodno , 3.MŠK Snežnica, 4.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 5. OŠK Rudina,6.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC,7.TJ Beskyd Svrčinovec,8.TJ Slovan Nová Bystrica

6. Predbežne príhlásené družstvá v súťaži prípravka -1.MŠK Snežnica,2.FK Lodno,3.TJ Pokrok Stará Bystrica,4.TJ Beskyd Svrčinovec,5.ŠK Horelica,6.TJ Slovan Skalité,7.ŠK Nesluša,8.TJ Kysučan Korňa, FK Tatran Turzovka.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1.Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

- od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

- od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

- od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

2. Upozorňujeme FK na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. PONUKA PRE FUTBALOVÉ KLUBY Oprava všetkých typov lepených a šitých futbalových lôpt. Vladimír Čvapek , Štiavnik , kontakt: 0908533955

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy