Úradná správa č. 3 - 20/21

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží, považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v pri príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva najmä opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovaniavlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-vnedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domochkarantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2020. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník 66,5 eur - VI. liga, 50 eur - VII. liga.

2.Upozorňujeme FK:

2.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

2.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

2.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. Slovan Podvysoká  - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.2. Kysučan Ochodnica   - Slovan Rudinksá MFS 1.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.08.2020 o 17:00 hod.

4. Na základe predloženej zmluvy schvaľujeme zmenu HP ŠK Nesluša, všetky domáce zápasy jesennej časti odohrajú na HP Povina

Úsek mládeže:

1.Pre súťažný ročník 2020/2021 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 18.08.2020 (ISSF)

2. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutoční dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc (opačné poradie)

4. Schvaľuje striedavé štarty:

Michal Maráček (1338888) – ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

 

Disciplinárna komisia – Ľubomír Jurišta

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou, došlo k rozhodnutiu o ukončení amatérskych futbalových súťaží súťažného ročníka 2019-2020.

DK ObFZ vytvorila metodické usmernenie na riešenie problémov v prípade aplikácie disciplinárnych sankcií uložených v súťažnom ročníku 2019-2020.

1. Zhodnotenie aktuálnej situácie: Aj keď došlo k ukončeniu súťaží a k anulovaniu ich výsledkov, pre nás ako disciplinárnu komisiu je potrebné uvedenú situáciu vykladať tak, že všetky stretnutia sa odohrali, a teda aj všetky udalosti , ktoré v týchto stretnutiach nastali a sú/boli predmetom disciplinárneho konania , nemožno anulovať resp. považovať ich za "ako keby sa nestali" . Uvedené je dôležité najmä v prípade eventuálnych argumentov napr. o tom, že je potrebné vrátiť finančné prostriedky, ktoré boli uhradené za uložené sankcie-pokuty. Aktuálne vzniknutú situáciu nemožno považovať za dôvod na to , aby sme automaticky a bez hlbšej analýzy "amnestovali" previnilcov, alebo aspoň nie v celom rozsahu.  Amnestiou, teda hromadným odpustením všetkých uložených trestov by mohlo nastať riziko, že budú odpustené aj závažné disciplinárne sankcie. Takisto, by to určite nemuselo byť vnímané v súlade s obsahom princípu elementárnej spravodlivosti nielen voči tým, ktorým bola disciplinárna sankcia za ich priestupok uložená, ale najmä voči tým, ktorým v rovnakom súťažnom ročníku bola uložená sankcia skôr, a títo si ju riadne vykonali (stihli vykonať).

2. Odpustenie všetkých sankcií do určitej hranice: Z hľadiska vyriešenia otázky s poukazom na čl.14 ods.1 stanov SFZ, DK rozhodla , že všetky disciplinárne  sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl.37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu a funkcie na max. 4 MFS alebo 4 týždne , ktoré doposiaľ neboli vykonané sa rušia. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa prenášajú do nového súťažného ročníka . Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola ročníka 2019/2020 prerušujú a začínajú plynúť od začiatku ročníka 2020/2021.

3. Prenesenie trestov zo súťažného ročníka 2019/2020 do súťažného ročníka 2020/2021 v konkrétnych prípadoch:

a) z ÚS č.19-19/20 bod 49 - zákaz vstupu na štadión TJ Slovan Podvysoká, divákovi TJ Slovan Podvysoká Róbert Čečotka do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

b)z ÚS č.18-19/20 bod 42 - klubu TJ Slovan Podvysoká zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

c)z ÚS č.18-19/20 bod 48 - hráčovi OŠK Rudina U19 Samuel Štuchal, pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

d)z ÚS č.18-19/20 bod 47 - lekárovi mužstva FK Vadičov, Jozef Minárik, pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

 

Komisia rozhodcov – Peter Moják

1. Náhradný doškoľovací seminár R sa uskutoční 31.7.2020 (piatok) o 18:00 v Čadci v zasadačke ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa ho R, ktorí neabsolvovali seminár v riadnom termíne (7.3.2020).

2. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“. V časti členské poplatky si vyberiete poplatok (Rozhodca / Delegát – členský poplatok 11€). Faktúru potom uhradíte cez IB, poštovou poukážkou... Kto si s tým nebude vedieť dať rady, členské môže po dohode s p. Rumanovou uhradiť v pracovnom čase na futbalovom zväze Čadci. Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

3. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

4. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 13.3.2020  v zmysle RS ObFZ 20192020 článok 26 bod 1

VI. liga FK Čadca -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1

VII. liga Slovan Klokočov -1, MŠK Snežnica -1

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenia finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy