Úradná správa č. 3 - 19/20

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Záujemcovia z FK sa môžu prihlásiť na prednášku k zmenám v pravidlách futbalu (lektor Bystrík Nemček), ktorá sa bude konať dňa 9.8.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc.

 

Úsek dospelých:

1. Začiatky súťaží:

VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 1.kolo 18.08.2019 o 16.00 hod.

VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc - 1.kolo 25.08.2019 o 16.00 hod.

2.Upozorňujeme FK:

2.1.Zmenu rozlosovania súťaže VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc (zámena pridelenia čísiel  FK Čadca B a ŠK Radoľa)

 

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 1.kolo 31.08.2019 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 1.kolo 01.09.2019 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 1.kolo 01.09.2019 o 12.00 hod.

2. Pre súťažný ročník 2019/2020 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovania je stanovený do 21.08.2019 (ISSF)

3. Oznamujeme TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, že úprava UHČ v súťaži IV. liga U 13 QUICK SPORT bola vykonaná na základe elektronickej prihlášky, preto nie je potrebná zmena cez podanie a nebude táto zmena spoplatnená.

4. Upozorňujeme FK na kontrolu požadovaných výnimiek pred súťažným ročníkom 2019/2020. V prípade potreby zmien, prosím zaslať cez podanie na komisiu.

Posledný termín na úpravy bez poplatku je 30.07.2019. Po tomto termíne budeme riešiť zmeny v zmysle RS ( poplatky).

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

98. DO na základe žiadosti hráča FK Čadca , Dominik Kubalák (1312517) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje, a zvyšok DS , 6 mesiacov a 24 dní, podľa čl.41/1,2,3 DP, menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 1 rok od 24.7.2019 do 24.7.2020. (10 EUR MZF).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční 9.8.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci. Účasť všetkých nutná!

2. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

3. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

4. KR oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ po skončení súťažného ročníka 2018/19 stratili platnosť. Nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ pre súťažný ročník 2019/2020 si môžu uplatniť prostredníctvom ISSF podanie na komisiu.

5. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch júl, august. Prípadní záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť u vedúceho školiaceho úseku (Jozef Mosor, e-mail: jozko.mosor@gmail.com, mobil: 0918 954 582).

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Usmernenie: Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy