Úradná správa č. 24 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.01.2018 o.i

Zvolil:

1. Za predsedov odborných komisií:

Športovo technická komisia  - Ladislav Šlapka , Komisia rozhodcov-Peter Moják , Matričná a  registračná komisia - Peter Kubinec ,Hospodárska komisia a marketing - Milan Škorník, Trénersko metodická komisia- František Mrmus, Zdravotná komisia- MUDr. Jozef Borák

Schválil:

1. Zloženie odborných komisií:

Športovo technická komisia: Predseda- Ladislav Šlapka , Členovia -  Jozef Vrtel, Miroslav Laš, Jaroslav Mlkvík, Štefan Grečmal, Jozef Králik

Disciplinárna komisia: Predseda-  Ľubomír Jurišta , Členovia- Štefan Tomáš , Alojz Chnúrik, Marián Vrtel, Milan Hurík , Rastislav Hajnoš ,

Komisia rozhodcov: Predseda -  Peter Moják , Členovia - Ján Súhrada, Ľubomír Belko, Richard Halfár, Jozef Mosor, Vedúci úseku DZ – Jozef Vrtel .

Revízna komisia: Predseda -  Miroslav Piják , Členovia -  Pavol Kuriak , Lenka Rumanová

Odvolacia komisia: Predseda - Štefan Vojtuš, Členovia - Marián Ukrop, Ignác Cyprich, Anton Varecha, Peter Chmúra

Matričná a  registračná komisia: Predseda - Peter Kubinec, Členovia - Stanislav Špila , Lenka Rumanová

Hospodárska komisia a marketing: Predseda - Milan Škorník, Členovia –  Ján Studený

Trénersko metodická komisia: Predseda - František Mrmus, Členovia - Ladislav Kolembus, Ľubomír Kultán, Rastislav Planeta, Patrik Elsner

Zdravotná komisia: Predseda- MUDr. Jozef Borák

2. Návrh DK na amnestiu trestov:

a). zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí DP čl. 17 ods. 4

b). zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa DP čl. 37 ods. 5 (disciplinárne sankcie za ŽK hráčov)

c). zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa DP čl. 40

d). zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadosti jednotlivcov na podmienečné podľa DP čl. 41

e). zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018.

f). zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa DP čl. 16 ods. 1.

Zostatky disciplinárnych sankcií nepodliehajúcich amnestii

Miloš Králik (1140451), FK Vadičov, DS je účinná do 10.5.2018.

Štafan Slivoň (1222461), FK Vadičov, DS je účinná do 10.11.2018.

Pavol Poláček (1216941), FK Čadca B, DS je účinná do 9.2.2018.

3. organizačné zabezpečenie zimných halových turnajov 17.2 v KNM , 24.2 v Čadci a 17.3. 2018 v Čadci.

 

Zobral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení

2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ

3. Vyhodnotenie volenej konferencie ObFZ Kysúc

4. Aktuálny stav prípravy školenia trénerov UEFA C

5. Aktuálny stav školenia zdravotníkov

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 17.3.2018 (sobota).

Zoznam prihlásených: Dunajov.

• Turnaj dorastencov roč. 1999 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 24.02.2018 (sobota)

Zoznam prihlásených: Snežnica, Podvysoká, Makov.

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 12.2.2018 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu – Jozef Králik

 

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (ďalej VV SFZ), SFZ vypísal  výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

Termín predkladania žiadostí je do 31.01.2018

Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je

Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy