Úradná správa č. 22 - 21/22

Volebná Konferencia ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí  dňa 20.11.2021 o.i.

Zobrala na vedomie:

-správu mandátovej komisie

-správu revíznej komisie predloženú predsedom komisie Miroslavom Pijákom

Potvrdila:

-rokovací poriadok, volebný poriadok a členov volebnej komisie  (Eduard Gábriš predseda, členovia Ľubomír Kultán, Juraj Vnuk

Schválila:

-overovateľov zápisnice (Jaroslav Mlkvik, Katarína Lukáčová).

-zloženie pracovného predsedníctva (Stanislav Špila, Ján Studený, Igor Krško, Miroslav Schneider, Peter Kubinec, Lenka Rumanová, Ján Letko, Jozef Grapa)

-zloženie mandátovej komisie (Jozef Macúš - predseda, a členovia Michal Gončár a Ladislav Slivka).

-zloženie návrhovej komisie (Marián Ukrop - predseda, a členovia Miroslav Žák a Marek Luciak).

-skrutátorov konferencie Marián Vrtel, Peter Moják, Jakub Kolesnáč

-program konferencie

-správu o činnosti ObFZ Kysúc za obdobie od poslednej Konferencie (2017)

-správu o hospodárení ObFZ Kysúc za rok 2021

-rozpočet ObFZ na rok 2022

Zvolila:

-za predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu,

-za členov VV ObFZ Kysúc : Vladislav Brisuda, Peter Kubinec , Ján Studený, Milan Škorník, Ladislav Šlapka

-za člena VV – zástupcu rozhodcov ObFZ Kysúc Ján Súhrada

-za predsedu revíznej komisie – kontrolóra ObFZ Kysúc Miroslava Pijáka,

-za predsedu disciplinárneho orgánu ObFZ Kysúc Ľubomíra Jurištu,

-za predsedu odvolacej komisie ObFZ Kysúc Štefana Vojtuša,

-delegátov na Konferenciu SsFZ za ObFZ Kysúc Petra Kubinca, Jána Studeného, Milana Škorníka Náhradník: Štefan Vojtuš, Jozef Králik

-delegátov na Konferenciu SsFZ za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ  Radovana Gašpera, Miroslava Laša, Jozefa Pavlíka Náhradník: Slavomír Zátek , Ladislav Hejčík

 

Futbalové zväzy