Úradná správa č. 22 - 17/18

Volebná Konferencia ObFZ Kysúc

na svojom zasadnutí 02.12.2017 o.i.

Zobrala na vedomie :

- správu mandátovej komisie,

- správu revíznej komisie predloženú predsedom komisie Miroslavom Pijákom,

Potvrdila:

- rokovací poriadok, volebný poriadok a volebnú komisiu - schválené Konferenciou ObFZ Kysúc 24.3.2017.

Schválila:

- overovateľov zápisnice (Jozef Vrtel, Milan Škorník),

- zloženie pracovného predsedníctva (Stanislav Špila, Peter Kubinec, Ján Studený, Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, Jozef Paršo, Ján Letko, Juraj Jánošík, Igor Krško, Ján Majsniar),

- zloženie mandátovej komisie (Jozef Macúš- predseda, a členovia  Michal Kloták a Ladislav Slivka),

- zloženie návrhovej komisie (Ladislav Hejčík - predseda, a členovia Rastislav Planeta a Stanislav Šurkala),

- program Konferencie,

- správu o činnosti ObFZ Kysúc za obdobie od poslednej Konferencie (2013) predloženú predsedom ObFZ Stanislavom Špilom,

- správu o hospodárení ObFZ Kysúc za rok 2017,

- rozpočet ObFZ na rok 2018,

- návrh uznesenia.

Poveruje:

-VV ObFZ Kysúc aby pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 na základe počtu prihlásených družstiev rozhodol, či klesne alebo ostane zachovaný počet súťaží dospelých

Zvolila:

- za predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu,

- za člena VV ObFZ Kysúc Jána Studeného (podpredseda za KNM), Petra Kubinca (podpredseda za CA), Františka Mrmusa, Milana Škorníka, Ladislava Šlapku,

- za člena VV – zástupcu rozhodcov ObFZ Kysúc Jána Súhradu,

- za predsedu revíznej komisie ObFZ Kysúc Miroslava Pijáka,

- za predsedu disciplinárnej komisie ObFZ Kysúc Ľubomíra Jurištu,

- za predsedu odvolacej komisie ObFZ Kysúc Štefana Vojtuša,

- delegátov na Konferenciu SsFZ za ObFZ Kysúc Jána Studeného, Petra Kubinca, Miroslava Laša a ako náhradníka Štefana Vojtuša,

- delegátov na Konferenciu SsFZ za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ  Ladislava Hejčíka, Františka Mrmus a Jozefa Pavlíka a náhradníka Michala Pagáča

 

Športovo - technická komisia

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2003 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 17.3.2018

• Turnaj dorastencov roč. 1999 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 24.02.2018

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 12.2.2018 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Trenersko-metodická komisia (TMK) – František Mrmus

TMK ObFZ Kysúc oznamuje FK, že v spolupráci s TMK ObFZ Žilina a pod  záštitou TMK  SsFZ bude organizovať v mesiacoch február – marec 2018 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky. Predpokladaná suma za školenie pri účasti 25 účastníkov bude okolo 100 €. Touto cestou žiadame záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá) a doručili ho na sekretariát ObFZ Kysúc. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát ObFZ.

Program školení: sobota 10.02.2018 od 08,15 hod. - 18,50 hod.

nedeľa 11.02.2018 od 08,30 hod. - 17,55 hod.

sobota 24.02.2018 od 08,30 hod. - 19,05 hod.

nedeľa 25.02.2018 od 08,30 hod. - 18,15 hod.

Spolu: Úvod a záver =   2 hodiny

Teória       =  31 hodín

Prax         =  14 hodín

Hospitácie TJ(prav vo vlastnom klube) = 16 hodín

Celkom  =  63 hodín

 

Správy zo sekretariátu.

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (ďalej VV SFZ), SFZ vypísal  výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

2. Oznamujeme Vám touto cestou, že zo strany SFZ prebieha prevádzka avizovaného e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk.Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použitím e-shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom

je spustená do prevádzky.

Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity

Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného

v ISSF systéme v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže

od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže Vášho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie už za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to už 1.12.2017 priamo v eshope. SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať, o čom budete včas informovaný.

Upozorňujeme touto cestou FK - klubových ISSF manažérov, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať

vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený

nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop

je Branislav Jelok +421 903 455 470.

Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je

Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499

 

3. Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy