Úradná správa č. 2 - 20/21

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2020. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník 66,5 eur - VI. liga, 50 eur - VII. liga.

2.Upozorňujeme FK:

2.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

2.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

2.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

Úsek mládeže:

1. Berieme na vedomie odhlásenie TJ Štart Dunajov zo súťaže IV. ligy žiaci U15 ObFZ Kysúc v zmysle SP čl. 12/3.

Súťaž IV. ligy žiaci U15 ObFZ Kysúc bude pokračovať so 7 účastníkmi, družstvá vyžrebované s TJ Štart Dunajov budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.

2.Pre súťažný ročník 2020/2021 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 18.08.2020 (ISSF)

3. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutoční dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

 

Disciplinárna komisia – Ľubomír Jurišta

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou, došlo k rozhodnutiu o ukončení amatérskych futbalových súťaží súťažného ročníka 2019-2020.

DK ObFZ vytvorila metodické usmernenie na riešenie problémov v prípade aplikácie disciplinárnych sankcií uložených v súťažnom ročníku 2019-2020.

1. Zhodnotenie aktuálnej situácie: Aj keď došlo k ukončeniu súťaží a k anulovaniu ich výsledkov, pre nás ako disciplinárnu komisiu je potrebné uvedenú situáciu vykladať tak, že všetky stretnutia sa odohrali, a teda aj všetky udalosti , ktoré v týchto stretnutiach nastali a sú/boli predmetom disciplinárneho konania , nemožno anulovať resp. považovať ich za "ako keby sa nestali" . Uvedené je dôležité najmä v prípade eventuálnych argumentov napr. o tom, že je potrebné vrátiť finančné prostriedky, ktoré boli uhradené za uložené sankcie-pokuty. Aktuálne vzniknutú situáciu nemožno považovať za dôvod na to , aby sme automaticky a bez hlbšej analýzy "amnestovali" previnilcov, alebo aspoň nie v celom rozsahu.  Amnestiou, teda hromadným odpustením všetkých uložených trestov by mohlo nastať riziko, že budú odpustené aj závažné disciplinárne sankcie. Takisto, by to určite nemuselo byť vnímané v súlade s obsahom princípu elementárnej spravodlivosti nielen voči tým, ktorým bola disciplinárna sankcia za ich priestupok uložená, ale najmä voči tým, ktorým v rovnakom súťažnom ročníku bola uložená sankcia skôr, a títo si ju riadne vykonali (stihli vykonať).

2. Odpustenie všetkých sankcií do určitej hranice: Z hľadiska vyriešenia otázky s poukazom na čl.14 ods.1 stanov SFZ, DK rozhodla , že všetky disciplinárne  sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl.37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu a funkcie na max. 4 MFS alebo 4 týždne , ktoré doposiaľ neboli vykonané sa rušia. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa prenášajú do nového súťažného ročníka . Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola ročníka 2019/2020 prerušujú a začínajú plynúť od začiatku ročníka 2020/2021.

3. Prenesenie trestov zo súťažného ročníka 2019/2020 do súťažného ročníka 2020/2021 v konkrétnych prípadoch:

a) z ÚS č.19-19/20 bod 49 - zákaz vstupu na štadión TJ Slovan Podvysoká, divákovi TJ Slovan Podvysoká Róbert Čečotka do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

b)z ÚS č.18-19/20 bod 42 - klubu TJ Slovan Podvysoká zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 do konca jesennej časti ročníka 2020/2021

c)z ÚS č.18-19/20 bod 48 - hráčovi OŠK Rudina U19 Samuel Štuchal, pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

d)z ÚS č.18-19/20 bod 47 - lekárovi mužstva FK Vadičov, Jozef Minárik, pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od začiatku súťažného ročníka 2020/2021 ( po požiadaní možnosť zmeny trestu na podmienečný po vykonaní polovice trestu).

 

Komisia rozhodcov – Peter Moják

1. Náhradný doškoľovací seminár R sa uskutoční 31.7.2020 (piatok) o 18:00 v Čadci v zasadačke ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa ho R, ktorí neabsolvovali seminár v riadnom termíne (7.3.2020).

2. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

3. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 13.3.2020  v zmysle RS ObFZ 20192020 článok 26 bod 1

VI. liga FK Čadca -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1

VII. liga Slovan Klokočov -1, MŠK Snežnica -1

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenia finančného postihu v zmysle RS ObFZ 20192020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy