Úradná správa č. 19 - 21/22

 

Volebná komisia – Eduard Gábriš

Volebná komisia zvoláva v zmysle Stanov ObFZ Kysúc čl. 32 dňa  20. novembra 2021 volebnú Konferenciu ObFZ Kysúc, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Konferencia volí predsedu ObFZ, členov VV, člena VV - zástupcu rozhodcov, predsedu odvolacej komisie, revíznej komisie, predsedu disciplinárneho orgánu, delegátov na konferenciu SsFZ za VV a za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ.

Členovia ObFZ Kysúc, vrátane VV ObFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkcie v zmysle stanov ObFZ Kysúc najneskôr 5 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie:

• Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena ObFZ Kysúc. Kandidát na funkciu volený Konferenciou ObFZ Kysúc musí byť príslušný k ObFZ Kysúc a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 22 bod 1. a v čl. 24 Stanov ObFZ Kysúc. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

• Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do nedele 14. novembra 2021 do 24.00 hod. sekretárovi ObFZ Kysúc.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Komisia rozhodcov a delegátov Stredoslovenského futbalového zväzu v spolupráci s Komisiou delegátov Slovenského futbalového zväzu pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A". Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.1.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka  písomných a podpísaných prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky  možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p. Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com . Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €.  Platba sa uskutočňuje na účet SK 79 1100 0000 0026 1079 9963 (uvádzajte presne). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí prihlášky bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na stránke www.futbalsfz.sk , v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.

Noví záujemcovia musia na seminár priniesť a  komisii predložiť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" ( vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie ).

Po zaradení  uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý  metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude zasielaná elektronicky na uvedené mailové adresy záujemcov o licenciu.  Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške.

UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

2. Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október 2021 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 12.11.2021.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20za%20okt%C3%B3ber%202021.pdf

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pripomíname klubovým manažérom čerpanie kreditov na rok 2021. Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

2. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy