Úradná správa č. 19 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín volebnej konferencie na deň 2.12.2017 o 10:00 v reštaurácií Beskyd (Staničná ulica 197/2, Čadca). Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií. Pozvánka a pracovné materiály budú zaslané klubom na emailový kontakt uvedený v ISSF. Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub.

Návratka.

 

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Dňa 11.11.2017 sa uskutočnil medzinárodný turnaj výberov okresov KYSUCE, Frýdek-Místek, Skoczów v kategórii ročníky 1999 a 2003. Víťazom obidvoch kategórií sa stali výbery Kysúc.

 

Volebná komisia – Milan Čimbora

Na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala stanovy, volebný a rokovací poriadok Oblastného futbalového zväzu Kysúc a zároveň žiada riadnych členov ObFZ Kysúc, aby zasielali návrhy na volené funkcie v zmysle čl.  34/5 (predsedu, 5 členov VV, člen VV - zástupca R, predseda revíznej, odvolacej a disciplinárnej komisie). Návrhy zasielajte písomne na adresu ObFZ Kysúc (Športovcov 2525, 022 01 Čadca) so súhlasným stanoviskom navrhovanej osoby podľa čl. 2 Volebného poriadku do 21.11.2017 do 24:00 hod.. (Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.)

 

Trenersko-metodická komisia (TMK) – František Mrmus

TMK ObFZ Kysúc oznamuje FK, že v spolupráci s TMK ObFZ Žilina a pod  záštitou TMK  SsFZ bude organizovať v mesiacoch február – marec 2018 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky. Predpokladaná suma za školenie pri účasti 25 účastníkov bude okolo 100 €. Touto cestou žiadame záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá) a doručili ho na sekretariát ObFZ Kysúc. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát ObFZ.

Program školení: sobota 10.02.2018 od 08,15 hod. - 18,50 hod.

nedeľa 11.02.2018 od 08,30 hod. - 17,55 hod.

sobota 24.02.2018 od 08,30 hod. - 19,05 hod.

nedeľa 25.02.2018 od 08,30 hod. - 18,15 hod.

Spolu: Úvod a záver =   2 hodiny

Teória       =  31 hodín

Prax         =  14 hodín

Hospitácie TJ(prav vo vlastnom klube) = 16 hodín

Celkom  =  63 hodín

 

Správy zo sekretariátu.

Žiadame kluby Klubina, Makov, Korňa, Ochodnica, Vadičov, Nová Bystrica aby na sekretariát ObFZ doložili do 22.11.2017 doklad o úhrtade MZF za október.

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového sväzu (ďalej VV SFZ), SFZ vypísal  výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

Oznamujeme Vám touto cestou, že zo strany SFZ prebieha prevádzka avizovaného e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e-shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom je spustená do prevádzky.

Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity

Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného v ISSF systéme v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže Vášho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie už za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to už 1.12.2017 priamo v eshope. SFZ to priamo kontrolovať nebude,dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať eštepred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať, o čom budete včas informovaný. Upozorňujeme touto cestou FK - klubových ISSF manažérov, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop  je Branislav Jelok +421 903 455 470.Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499

Upozornenie! Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy