Úradná správa č. 18 - 20/21

USMERNENIE k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 a uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo 4.11.2020 vydané dňa 5.11.2020

Text tu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ.

Týka sa to aj odložených nariadených, dohodnutých ... zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.

2. Nariaďujeme odohrať :

2.1. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

2.2. ŠK Radoľa – TJ Slovan Nová Bystrica 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

2.3. TJ Slovan Klokočov - OŠK Rudina 10.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

Úsek mládeže

1.Oznamujeme:

1.1 FK, že všetky MFS mládeže neodohrané v jesennej časti ročníka 2020/2021 sa budú dohrávať v jarnej časti

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

34. DO dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov z jesennej časti do jarnej časti súťažného ročníka 2020-2021 u týchto jednotlivcov :

a. Roman Rafaj (1208588) FK Polom Raková - 1 MFS

b. Tomáš Tarana (1379926) TJ Kysučan Ochodnica U 15 - 1 MFS

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október 2020 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 13.11.2020.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Doch%C3%A1dzka%20%20R%20okt%C3%B3ber%202020.pdf

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy