Úradná správa č. 16 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí o.i. zobral na vedomie:

1. Aktuálne správy podané predsedom ObFZ Kysúc

2.Správu hospodárskej komisie

3.Priebežné hodnotenie súťaží.

4.Aktuálny stav prípravy školenia zdravotníkov

5.Aktuálny stav prípravy školenia UEFA C

6.Aktuálny stav prípravy halových turnajov v Korni, Čadci, KNM a v Strumieňu v Poľsku.

7.Aktuálny stav prípravy materiálu reorganizácií súťaží dospelých.

8.Aktuálny stav prípravy volebnej konferencie dňa 2.12.2017.

Schválil:

1.Termín zasadnutia volebnej komisie dňa 26.10.2017 o 15,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

Výkonný výbor v súlade zo stanovami Oblastného futbalového zväzu Kysúc čl. 34 ustanovuje termín volebnej konferencie na deň 2.12.2017 o 10:00 v reštaurácií Beskyd (Staničná ulica 197/2, Čadca). Na konferencii sa zúčastní 1 zástupca klubu (delegát konferencie) s právom hlasovať. Bez práva hlasovať sa zúčastnia členovia výkonného výboru a komisií, sekretári, pozvaní hostia a zástupcovia médií. Pozvánka a pracovné materiály budú zaslané klubom na emailový kontakt uvedený v ISSF. Kluby zašlú návratku s údajmi delegáta konferencie za ich klub.

Návratka.

 

Volebná komisia – Milan Čimbora

Na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovala stanovy, volebný a rokovací poriadok Oblastného futbalového zväzu Kysúc a zároveň žiada riadnych členov ObFZ Kysúc, aby zasielali návrhy na volené funkcie v zmysle čl.  34/5 (predsedu, 5 členov VV, člen VV - zástupca R, predseda revíznej, odvolacej a disciplinárnej komisie). Návrhy zasielajte písomne na adresu ObFZ Kysúc (Športovcov 2525, 022 01 Čadca) so súhlasným stanoviskom navrhovanej osoby podľa čl. 2 Volebného poriadku do 21.11.2017 do 24:00 hod.. (Písomný návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko kandidáta, adresu jeho trvalého bydliska, zamestnanie a kontakty, vrátane e-mailovej adresy.)

 

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu

termínu/hracej plochy".

2. Kontumujeme MFS  TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica 12. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 22.10.2017, 3:0 v prospech TJ Slovan Podvysoká čl.82/b.

Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica 100 eur v prospech TJ Slovan Podvysoká. Podľa RS 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica

v prospech  ObFZ Kysúc 35 eur.

3. ŠTK schvaľuje:

3.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12.kolo  zo dňa 22.10.2017

3.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 25.10.2017

3.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo zo dňa 22.10.2017

3.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 25.10.2017

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS  ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina 7. kolo V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 21.10.2017, 3:0 v prospech ŠK Javorník Makov čl.82/b.

Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina 66 eur v prospech ŠK Javorník Makov. Podľa RS 28/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina

v prospech  ObFZ Kysúc 17 eur.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. kolo zo dňa 21.10.2017

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7. kolo zo dňa 22.10.2017

2.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. kolo zo dňa 22.10.2017

2.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 25.10.2017

2.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 25.10.2017

 

Trenersko-metodická komisia (TMK) – František Mrmus

TMK ObFZ Kysúc oznamuje FK, že v spolupráci s TMK ObFZ Žilina a pod  záštitou TMK  SsFZ bude organizovať v mesiacoch február – marec 2018 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky. Predpokladaná suma za školenie pri účasti 25 účastníkov bude okolo 100 €. Touto cestou žiadame záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty - tlačivá) a doručili ho na sekretariát ObFZ Kysúc. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát ObFZ.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.13:

•13K 28.10.2017 14:00 VI. liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša - FK Polom Raková AR2 Handlovský za Jantoša

•13K 29.10.2017 14:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - FK Vadičov (A) AR1 Jantoš za Handlovského

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

26.D.org. po objasnení veci uvedenej v US č.15/17-18 bod 17 ukladá hráčovi klubu FK Čadca (B), Ľuboš Kuric (1256765) – DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od 16.10.2017. DP čl. 49/1d, 2d, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu.

Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného

e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov

na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame

Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e-shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás

pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to

hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom

bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk, v najbližších

dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na

PHM kartu. Upozorňujeme, že čerpanie PHM formou nabíjania kreditu bude funkčné iba do 15.12.2017, následne bude blokované! Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktami,

nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

 

Upozornenie pre klubových manažérov!!!

Zasielame Vám touto cestou usmernenie k čerpaniu PHM za kredity v roku 2017.

Natankované PHM by sa malo minúť  posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného v ISSF systéme v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže Vašeho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme.

PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie už za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to už 1.12.2017 priamo v eshope.

SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené skutočnosti.

Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať o čom budete včas informovaný.

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy