Úradná správa č. 10 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas

celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom.

R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby ktoré archivuje  10 dní. R nie je povinný

odoslielať usporiadaťeľskú službu na sekretariát ObFZ Kysúc, povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

 

4. Vzájomná dohoda:

4.1. TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková MFS 3. kolo VI. liga skup. "B" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa

15.09.2018 o 14,00 hod.

4.2. Športový klub Nesluša - FK Čadca "B" MFS 5. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa

08.09.2018 o 15,30 hod.(HP Povina)

 

5. Schaľujeme:

5.1.zmena termínu:

a) TJ Slovan Rudinská - FK Čadca "B" MFS 8. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.9.2018

o 10,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Súťaž prípraviek Horné Kysuce - začiatok súťaže 12.9.2018 UHČ streda 15.00, systém a dvojice FK rozdelené

na základe porady zo dňa 18.07.2018.

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA

 

1.kolo 12.09.2018 o 15.00 hod. TJ Ttran Oščadnica/FK Polom Raková - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA (HP Oščadnica)

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Turzovka)

Stretnutia v ISSF systéme budú zobrazené v pondelok 10.09.2018.

 

2. Nariaďujeme odohrať:

2.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 28.09.2018

o 14.00 - nedohrané stretnutie (nespôsobilá HP 2.polčas)

 

3.Vzájomná dohoda:

 

3.1.ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 4. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc

dňa 16.09.2018 o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.2. OŠK Rudina - ŠK Čierne MFS 1. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.09.2018 o 16,00 hod.

3.3.ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.09.2018 o 10,00 hod.

3.4.TJ Slovan Skalité - TJ Slovan Klokočov MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 10,00 hod.

3.5.TJ Slovan Skalité - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 12,00 hod.

4. Schvaľujeme zmenu HP a UHČ na MFS:

a)FK Lodno U 19 - hrací čas SO 14,00 hod.

b) TJ Kysučan Korňa - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 1. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018 o 12,00 hod.– zmena poradia (odohrané na HP ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.5:

•3K SO 08.09.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – ŠK Čierne: AR1 Belko D. za Sekerka

 

Mládež SsFZ

• 7K SO 08.09.2018 15:30 4A.liga dorast TJ Snaha Zborov nad Bystricou – TJ Višňové: AR1 Mosor za Makyňa

• 7K SO 08.09.2018 10:00 2S.liga žiaci TJ Pokrok Stará Bystrica – FK Čadca: R Kolesnáč za Makyňa

 

Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac august 2018 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 14.9.2018.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20august%202018.pdf

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

9. D.org na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.8-18/19 , trestá klub ŠK Čierne , DO - pokarhaním . RS čl.17.DP čl. 9/1b, čl. 11 ( 7 EUR MZF ) .

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

 

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

 

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický) odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

4. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy