Úradná správa č. 1 - 21/22

Konferencia Oblastného futbalového zväzu Kysúc na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.7.2021

Schválila:

1.Overovateľov zápisnice: Michal Kloták, Jozef Králik

2.- zloženie pracovného predsedníctva: Stanislav Špila, Ján Studený, Lenka Rumanová, Ladislav Šlapka, Ján Súhrada

- zloženie mandátovej komisie : Jaroslav Mlkvik – predseda, Katarína Lukáčová, Roman Koniar

- zloženie návrhovej komisie: Marián Ukrop – predseda, Jozef Macúš, Pavol Mičian

3. Program konferencie ObFZ Kysúc

4. Zmenu stanov, volebného a rokovacie poriadku ObFZ Kysúc

5. Zloženie volebnej komisie: Eduard Gábriš– predseda, Ľubomír Kultán, Juraj Vnuk

Zobrala na vedomie:

1. Správu o činnosti VV ObFZ Kysúc

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 30.06.2021 o.i.

Schválil:

1.Vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021

2.Zaradenie družstiev dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2021/2022.

3.Doporučil riadnej konferencií schváliť upravené stanovy , volebný a rokovací poriadok.

4.Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2021/2022.

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení

2.Aktuálne informácie zo SFZ a SsFZ.

3.Prípravu rozpisu súťaží ObFZ 2021/2022.

4.Prípravu aktívu ŠTK dňa 02.07.2021.

5. Organizáciu medzi oblastného futbalového turnaja výberov CA, ZA a MŠK Žilina.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, VI. ligy QUICK SPORT – 25.07.2021, VII. ligy QUICK SPORT - 01.08.2021.

2. Predbežne pridelené čísla a výnimky družstiev súťaže VI. liga QUICK SPORT - 1.TJ Kysučan Korňa,2.TJ Kysučan Ochodnica,3.ŠK Radoľa,4.FK Vadičov,5.Športový klub Nesluša (SO UHČ),6.TJ Snaha Zborov nad Bystricou,7.FK Polom Raková,8.TJ Slovan Podvysoká,9.TJ Olešná,10.TJ Slovan Rudinská,11.TJ Tatran Oščadnica,12.TJ Slovan Nová Bystrica (SO UHČ)

3. Predbežne pridelené čísla a výnimky družstiev súťaže VII. liga QUICK SPORT - 1.MŠK Snežnica, 2.TJ Slovan Povina, 3.OŠK Rudina, 4.TJ Štart Dunajov, 5.ŠK Javorník Makov "B" (SO UHČ), 6.FK Lodno, 7.TJ Slovan Klokočov

4. Upozorňujeme:

4.1. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže je splnená povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).

5. Pre súťažný ročník 2020/2021 stanovujeme nenávratné štartovné:

• dospelí VI. liga: 66,5 eur

• dospelí VII. liga: 50 eur

• dorast U19: 0 eur

• žiaci U15: 0 eur

• žiaci U 13: 0 eur

• prípravka: 0 eur

Úsek mládeže:

1. Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže  21.-22.08.2021.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórií U15 TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Spartak Radôstka.

2.2. Dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórií U13 TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica.

3. Predbežne pridelené čísla a výnimky družstiev VI. liga QUICK SPORT dorast U19 - 1.TJ Slovan Podvysoká (SO UHČ dosp.), 2.TJ Tatran Oščadnica (predzápas dosp.), 3.MŠK Snežnica (SO UHČ dosp.), 4.FK Polom Raková, 5.TJ Slovan Klokočov,6.FK Lodno, 7.TJ Beskyd Svrčinovec

4. Predbežne pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 - 1.TJ Slovan Podvysoká(predzápas dosp.) 2.TJ Slovan Skalité,3.OŠK Rudina,4.TJ Kysučan Ochodnica,5.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou,6.TJ Kysučan Korňa,7.TJ Slovan Nová Bystrica-TJ spartak Radôstka

5. Predbežne pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 - 1.MŠK Snežnica (predzápas dosp.), 2.TJ Slovan Skalité, 3.OŠK Rudina, 4.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 5.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 6.FK Lodno (predzápas dosp.), 7.TJ Spartak Radôstka-TJ Slovan Nová Bystrica, 8.TJ Beskyd Svrčinovec

6. Predbežne príhlásené družstvá v súťaži prípravka -1.MŠK Snežnica, 2.FK Lodno, 3.TJ Pokrok Stará Bystrica, 4.TJ Slovan Skalité, 5.ŠK Nesluša, 6.FK Tatran Turzovka, 7.ŠK Horelica, 8.TJ Beskyd Svrčinovec, 9.TJ Kysučan Korňa, 10.TJ Tatran Oščadnica, 11.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 12.TJ Slovan Rudinská

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:

1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).

2. platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

4. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

5. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. PONUKA PRE FUTBALOVÉ KLUBY Oprava všetkých typov lepených a šitých futbalových lôpt. Vladimír Čvapek , Štiavnik , kontakt: 0908533955

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy