Úradná správa č. 1 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Žiadame kluby aby do 17.7.2019 na adresu Oblastný futbalový zväz, Športovcov 2525, 022 01 Čadca alebo sekretariat@obfzkysuc.sk zaslali vypísanú návratku. Informácie Vami poskytnuté budú slúžiť k aktualizácií adresára klubov v Rozpise súťaží 2019/2020 a na stránke www.obfzkysuc.sk

Návratka tu.

Úsek dospelých:

1. VI. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc dospelých (2.kolovo)- 1. kolo 18.08.2019 o 16.00, posledné jesenné kolo 27.10.2019 o 14.00.

Vyžrebované čísla a výnimky –   1.TJ Kysučan Korňa, 2.FK Vadičov, 3.TJ Kysučan Ochodnica, 4.TJ Slovan Podvysoká, 5.FK Čadca B ( HP Horelica), 6.TJ Slovan Nová Bystrica, 7.Športový klub Nesluša (SO UHČ),  8.TJ Olešná, 9.TJ Spartak Radôstka, 10.TJ Snaha Zborov nad Bystricou, 11.TJ Slovan Rudinská, 12.ŠK Radoľa,

2. VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ Kysúc dospelých (4.kolovo) - 1. kolo 25.08.2019 o 16.00, posledné jesenné kolo 27.10.2019 o 14.00.

Vyžrebované čísla a výnimky –1.FK Polom Raková, 2.TJ Slávia Zákopčie, 3.OŠK Rudina, 4.FK LODNO, 5.MŠK Snežnica, 6.TJ SLOVAN KLOKOČOV

3.Upozorňujeme FK - TJ Slávia Zákopčie, TJ Kysučan Ochodnica, TJ Spartak Radôstka, FK Čadca B, FK Polom Raková za nesplnenie povinnosti, neúčasť na aktíve. Podľa RS 2018/2019 čl.28 bod 9 - písomná neospravedlnená účasť.

Úsek mládeže:

1. VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 (2.kolovo)- 1.kolo 31.08.2019 o 14.00, posledné 9.kolo 26.10.2019 o 14.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.ŠK Čierne, 2.TJ Tatran Oščadnica (NE predzápas dospel.), 3.MŠK Snežnica, 4.TJ Kysučan Korňa (SO, UHČ dospel.), 5.voľný žreb, 6.FK Polom Raková, 7.TJ Slovan Podvysoká, 8.TJ Štart Dunajov, 9.OŠK Rudina, 10. FK Lodno

2. VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 (3.kolovo) - 1.kolo 01.09.2019 o 10.00, posledné 9.kolo 27.10.2019 o 10.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.TJ Kysučan Ochodnica, 2.ŠK Čierne (SO o 10.00), 3.TJ Slovan Skalité, 4.TJ SLOVAN KLOKOČOV (NE o 11.00), 5.TJ Kysučan Korňa, 6.voľný žreb, 7.TJ Štart Dunajov (NE o 11.30), 8.FK LODNO (predzápas dospel.)

3. VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 (3.kolovo)- 1.kolo 01.09.2019 o 12.00, posledné 9.kolo 27.10.2019 o 12.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.FK Vadičov (predzápas dospel.), 2.ŠK Čierne (SO o 12.00), 3.TJ Slovan Skalité, 4.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (NE o 10.00), 5.MŠK Snežnica (NE o 10.00), 6.FK Čadca B, 7.ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA (NE o 10.00), 8.OŠK Rudina (predzápas dospel.)

4. Upozorňujeme FK na kontrolu rozlosovania a zdôrazňujeme, že v niektorých prípadoch nebolo možné reagovať na požiadavky. Prípadne nezrovnalosti obratom nahlásiť cez podanie na komisiu.

5. Pre súťažný ročník 2019/2020 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 21.08.2019 (ISSF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční 9.8.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci. Účasť všetkých nutná.

2. Školenie nových R sa uskutoční v mesiacoch júl, august

3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac jún 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 19.07.2019

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20j%C3%BAn%202019.pdf

 

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.

2. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

 

1. Usmernenie:Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube,facebookapod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy