Úradná správa č. 7 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 01.08.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.
3. Upozorňujeme FK, že budú nastavené licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného trénera v ISSF na základe dodržiavania súťažného poriadku futbalu SFZ platné od 1.7.2023. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie muži,dorast,žiaci minimálne UEFA C licenciu, v kategórií prípravka SFZ Grassroots Leader Certifikát.
Úsek dospelých:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Povina  - TJ Slovan Rudinská MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 27.08.2023 o 14.00 hod. (zmena poradia)
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 3.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4536/
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 10.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4537/
2.  Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 27 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
3. Schvaľujeme:
3.1. Zmenu UHČ TJ Snaha Zborov nad Bystricou v súťaži IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15, všetky domáce stretnutia sa odohrajú Nedeľu o 12:00.
4.Vzájomná dohoda:
4.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
4.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
4.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
4.4. Športový klub Nesluša - Športový klub Horelica MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.09.2023 o 14.00 hod.
5. Schvaľujeme:
5.1 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 12.00 hod.
6. Neschvaľujeme:
6.1.TJ Kysučan Korňa - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 1.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.09.2023 o 11.30 hod.(Chýba súhlas súpera).
7. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez issf Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
3. Vylúčený po 2ŽK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3. DP: Radoslav Szíjjártó (1239370) ŠK Nesluša od 21.8.2023 (10 eur MZF)
4. DO na základe žiadosti hráča Matej Ganišin (1229100) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS , 2 MFS podľa čl. 41/1,2 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 23.8.2023 do 23.11.2023. (10 eur MZF)
5. DO na základe žiadosti hráča Rostislav Dembický (1246931) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS , 2 MFS podľa čl. 41/1,2 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 23.8.2023 do 23.11.2023. (10 eur MZF)
6. DO na základe žiadosti R Štefan Trúchly o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS, vyhovuje a zvyšok DS , 2 MFS podľa čl. 41/1,2 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 23.8.2023 do 23.11.2023. (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.3:
ObFZ Kysúc zmeny:
V.liga U19 26.8.23 14:00 ŠK Radoľa - ŠK Javorník Makov (R Mindek Jaroslav, AR1 Súhrada Ján)
VII.liga 26.8.2023 16:00 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Kysučan Korňa (AR1 Rábik za Suszka)
VII.liga 26.8.2023 16:00 Športový klub Nesluša - FK Lodno (AR2 Suszka za Rábik)
VII.liga 27.8.2023 14:00 TJ Slovan Povina - TJ Slovan Rudinská (AR1 Suszka za Jedinák)
VII.liga 27.8.2023 16:00 TJ Kysučan Ochodnica FK VADIČOV (AR2 Mindek)
VII.liga 27.8.2023 16:00 TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková (AR1 Jedinák za Suszka)
III.liga U19 27.8.23 10:00 FK Čadca - ŠK Prameň Kováčová (AR2 Staškovan Rastislav za Ježík)
II. liga SŽ U15 27.8.2023 12:00 FK Tatran Turzovka - FC JUVENTUS ŽILINA (R Belko Dávid za Trúchly Štefan)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy