Úradná správa č. 6 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 01.08.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.
3. Upozorňujeme FK, že budú nastavené licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného trénera v ISSF na základe dodržiavania súťažného poriadku futbalu SFZ platné od 1.7.2023. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie muži,dorast,žiaci minimálne UEFA C licenciu, v kategórií prípravka SFZ Grassroots Leader Certifikát.
Úsek dospelých:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Povina  - TJ Slovan Rudinská MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 27.08.2023 o 14.00 hod. (zmena poradia)
1.2. TJ Slovan Povina  - Športový klub Nesluša MFS 2.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 20.08.2023 o 15.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 3.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4536/
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 10.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4537/
2.  Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 27 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
3. Schvaľujeme:
3.1 Zmenu UHČ TJ Snaha Zborov nad Bystricou v súťaži IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15, všetky domáce stretnutia sa odohrajú Nedeľu o 12:00.
4. KM schvaľuje striedavé štarty:
Lukaš Kováč (1423563) TJ Tatran Krásno nad Kysucou -> TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Matúš Čuraj (1407317) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Martin Papajčík (1435990) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Samuel Zapletal (1378633) TJ Pokrok Stará Bystrica -> TJ Spartak Radôstka
Samuel Križka (1413373) TJ Pokrok Stará Bystrica -> TJ Spartak Radôstka
Dominik Korenčík (1396930) TJ Pokrok Stará Bystrica -> TJ Spartak Radôstka
Lukáš Melišík (1413000) TJ Pokrok Stará Bystrica -> TJ Spartak Radôstka
Dávid Kuljovský (1446477)  TJ Tatran Krásno nad Kysucou -> TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Marko Murgaš (1463498) TJ Tatran Krásno nad Kysucou -> TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Sebastián Štepka (1445808) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Michal Smolka (1398652) TJ Tatran Krásno nad Kysucou -> TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Adrián Beleš (1454633) ŠK Čierne -> Športový klub Horelica
5. KM zvoláva na stredu 23.8.2023 o 15.00 hod.(pozor zmena!!!) v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
2. Vylúčený po ČK: DS pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 45/1b. DP: Jakub Šimek (1262390) FK Polom Raková, vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti súperovi. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 45/2 DP od 14.8.2023 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.2:
VII.liga NE 20.08.2023 16:00 FK Vadičov - TJ Slovan Rudinská (AR2 Kubalík)
Mládež SsFZ zmeny:
IV.liga dorast U19 SO 19.08.2023 14:00 FK Lodno – OŠK Baník Stráňavy (R Židek, AR1 Mindek)
V.liga dorast U19 SO 19.08.2023 14:00 TJ Slovan Skalité – FK Polom Raková (R Kačerik za Židek)
II.liga žiaci PI 18.08.2023 14:00 FK Čadca – FK Tatran Turzovka (Paštrnák za R Kačerik)
III.liga žiaci NE 20.08.2023 10:00 ŠK Čierne – FC Juventus Žilina (R Staškovan)
III.liga žiaci NE 20.08.2023 10:00 FK Lodno - MFK Bytča B (R Vlček Samuel)
III.liga žiaci NE 20.08.2023 10:00 TJ Slovan Nová Bystrica – ŠK Radoľa (R Belko Dávid za Vlček Samuel)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy