Úradná správa č. 5 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 01.08.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (tréner, VD, zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.
3. Upozorňujeme FK, že budú nastavené licenčné požiadavky na hlavného trénera, asistenta, trénera brankárov a kondičného trénera v ISSF na základe dodržiavania súťažného poriadku futbalu SFZ platné od 1.7.2023. Hlavný tréner je povinný mať v súťažiach vekovej kategórie muži,dorast,žiaci minimálne UEFA C licenciu, v kategórií prípravka SFZ Grassroots Leader Certifikát.
Úsek dospelých:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 13.08.2023.
Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4538/
2. Upozorňujeme FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže, povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK). RS čl.8 /4
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV  - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 1.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina B  dňa 13.08.2023 o 15.00 hod. (zmena poradia)
4. Schvaľujeme:
4.1. Žiadosť TJ Olešná o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
4.2. Žiadosť TJ SLOVAN KLOKOČOV o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
4.3. Žiadosť FK Vadičov o udelenie výnimky mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2023/2024,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 3.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4536/
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 10.9.2023. Rozlosovanie je zverejnené na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4537/
2.  Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 27 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti súťaže. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac štyri dohody o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
3. KM zvoláva na stredu 23.8.2023 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 15.8.2023 do 24.00 hod

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
1. DO dáva na vedomie prenesenie nepodmienečné uložených disciplinárnych sankcií zo súťažného ročníka 2022/2023 do súťažného ročníka 2023/2024 u previnilcov:
a) Martin Malíček (1164524) TJ Slovan Rudinská – zostatok 1MFS (5ŽK)
b) Matej Ganišin (1229100) TJ Tatran Oščadnica – zostatok DS 4 MFS
c) Rostislav Dembický (1246931) ŠK Radoľa - zostatok DS 4 MFS
d) R Štefan Trúchly - zostatok DS zákaz výkonu funkcie na 4 týždne
e) ŠK Radoľa - zostatok DS zvýšenie počtu usporiadateľskej služby na počet 10 v jesennej časti ročníka 2023-2024
f) divák Peter Bytčánek (TJ Slovan Podvysoká) – zostatok DS – zákaz vstupu na domáci štadión počas MFS do 24.11.2023

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.1:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga 13.08.2023 15:00 TJ SLOVAN KLOKOČOV  - TJ Beskyd Svrčinovec (AR2 Kolesnač za Majtán)
VII.liga 13.08.2023 15:00 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Olešná (R Makyňa za Jantoš)
VII.liga 13.08.2023 16:30 Športový klub Horelica - FK Polom Raková (R Jantoš za Makyňa)
2. Dňa 12.8.2023 (sobota) o 9:00 sa uskutoční letný doškoľovací seminár R a DZ v zasadačke ObFZ Kysúc. Účasť všetkých nutná !!!
3. Žiadame R a DZ o vyplnenie (dohoda o pracovnej činnosti + čestné prehlásenie zamestnanci, alebo študenti). Tlačivá treba vypísať, vytlačiť a odovzdať (respektíve zaslať) na sekretariát ObFZ Kysúc do stredy 9.8.2023. Študenti nezabudnite doložiť potvrdenie o návšteve školy a dôchodcovia potvrdenie o priznaní dôchodku. Tlačivá sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Dokumenty
4. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch október až december 2023 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email: brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy