Úradná správa č. 5 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc pre ročník 2022/2023 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke v sekcii Dokumenty. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 28.07.2022 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte ObFZ Kysúc.
2. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Nedostatky v MFS:
Športový klub Nesluša - FK LODNO (neuvedený tréner H)
TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Nová Bystrica (neuvedený tréner D a H)
TJ Olešná - TJ SLOVAN KLOKOČOV (neuvedený tréner D)
TJ Slovan Podvysoká - Športový klub Horelica (neuvedený tréner D a H, neuvedený VD od hostí)
TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Rudinská (neskorý začiatok - porucha výp. techniky)
2. Upozorňujeme:
2.1. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže, povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).
2.2. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
3. Schvaľujeme:
3.1. TJ Slovan Povina - TJ Slovan Povina MFS 3.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.08.2022 o 14.00 hod.
3.2. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.

Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 04.9.2022.
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 28.8.2022
- I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina je stanovený 28.8.2022
2. Pre súťažný ročník 2022/2023 bude povolené max. 5 striedavých štartov. Termín evidovania je stanovený do 16.08.2022 (ISSF)
3.Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Skupina A: FK Tatran Turzovka, TJ Kysučan Korňa, FK Čadca, TJ Slávia Zákopčie, TJ Tatran Krásno nad Kysucou
Skupina B: TJ Beskyd Svrčinovec TJ Slovan Skalité, ŠK Horelica, TJ Tatran Oščadnica, TJ Pokrok Stará Bystrica
Skupina C: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC A, FK Lodno, ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC B, MŠK Snežnica, ŠK Radoľa
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF
4.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Skupina A: ŠK Horelica, FK Čadca, TJ Slovan Skalité, TJ Slovan Podvysoká
Skupina B: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC A, ŠK Nesluša, TJ Slovan Rudinská, MŠK Snežnica, ŠK Radoľa
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev budú zaslané formou uznesenia cez ISSF

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
2. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl.9/2b2 a čl.37/3 DP – Matej Lastovisa (1294065), TJ Slovan Nová Bystrica od 8.8.2022 (10 eur MZF)
3. DO na základe RS čl. 9 bod 13, upozorňuje kluby ŠK Nesluša , TJ Kysučan Korňa, TJ Olešná, TJ Slovan Podvysoká, FK Polom Raková, TJ Kysučan Ochodnica na povinnosť vyhotoviť videozáznam  a nahrať ho do videoarchívu do 48 hod. zo  stretnutí 1. kola VII. ligy hraného dňa 6.8. a 7.8.2022 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
4. DO dáva na vedomie klubu, ŠPORTOVÝ KLUB HORELICA, že ich podaním na komisiu k zápasu , zaevidovaným elektronicky, dňa 10.8.2022 sa nezaoberá, nakoľko nespĺňa náležitosti podľa čl.85 SP a čl.13 RS.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).
2. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
3. KR oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť. Zároveň si môžu do začatia nového súťažného ročníka uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou podania na komisiu KR cez ISSF zástupcom príslušného klubu.
4. Upozorňujeme kluby VII. ligy na povinnosť mať registrovaných 2  aktívnych rozhodcov v klube  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SFZ a SsFZ  organizuje  školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v termíne od 7.9.2022 – 15.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné len elektronickou formou do 15.08.2022,online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené tu https://mediamanager.sportnet.online/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022ca-info.pdf
V prípade nejasností s elektronickou prihláškou majú tréneri možnosť kontaktovať sekretariát ObFZ Kysúc Lenka Rumanová +421 908 934 081, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)


Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Online seminár – prvá pomoc na ihrisku
https://www.youtube.com/watch?v=d0ViCT4y5lo&feature=youtu.be
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy