Úradná správa č. 46 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2024/2025 sa uskutoční dňa 28.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 23.06.2023 23:59 hod.
V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
3. Začiatok nového súťažného ročníka dospelých 2024/2025 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 3.-4.08.2024.
4. Informujeme FK VII. ligy, že v prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude menší ako 15, tak sa odohrá dvojkolovým systémom doma-von, každý s každým.
V prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude 15 alebo väčší ako 15, pokračuje sa rovnako ako v súťažnom ročníku 2023/2024.
5. Upozorňujeme FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 budeme akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF.
6. Víťazom VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2023/2024 s právom postupu do súťaže riadených SsFZ VI. liga sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Kysučan Korňa
7. Najlepší strelec VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí v súťažnom ročník 2023/2024 – Pavol Hrtús (TJ Kysučan Korňa) a Patrik Žúbor (ŠK Radoľa)
Úsek mládeže:
1. Upozorňujeme:
1.1. FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie) aby si skontrolovali uzatvorenie ZoS formou laik.
1.2. Kategórie v súťažiach mládeže
Kategória dorast U19 narodení 01.01.2006 – 31.12.2009
Kategória žiaci U15 narodení 01.01.2010 – 31.12.2011
Kategória žiaci U13 narodení 01.01.2012 – 31.12.2013
Kategória prípravka U11 narodení 01.01.2014 a mladší
Kategória prípravka U9 narodení 01.01.2016 a mladší
Kategória prípravka U7 narodení 01.01.2018 a mladší
Pre štart hráča vo vyššej kategórii sú FK povinné podať žiadosť v ročníku 2024/2025 len elektronicky cez ISSF.   
2. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina v súťažnom ročníku 2023/2024 s právom postupu do V. ligy dorast U19 sa stáva TJ Slovan Podvysoká.
3. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 v súťažnom ročníku 2023/2024 s právom postupu do III. ligy SZ U15 na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
3. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 v súťažnom ročníku 2023/2024 sa stáva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.
4. Najlepší strelci:
IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súťažný ročník 2022/2023 – Matúš Čuraj (TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou).
IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súťažný ročník 2022/2023 – Stanislav Gerát (Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec).

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
65. Vylúčený po 5 ŽK: Roman Blahovec (1252843) ŠK Horelica DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP  od 17.06.2024 (10 eur MZF)
66. DO na základe odstúpenia KR ObFZ Kysúc udeľuje disciplinárnu sankciu za neplnenie podmienky podľa čl.26/1 RS klubom . Disciplinárna sankcia - pokuta vo výške 50 eur sa udeľuje klubom: TJ Kysučan Korňa, TJ Kysučan Ochodnica, TJ Beskyd Svrčinovec, FK Polom Raková, FK Vadičov. Disciplinárna sankcia - pokuta vo výške 100 eur sa udeľuje klubom: TJ Tatran Oščadnica, ŠK Radoľa,  TJ Slovan Rudinská, FK Lodno, TJ Slovan Povina, Športový klub Horelica, MŠK Snežnica

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. RaPP čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy