Úradná správa č. 46 - 21/22

Aktív klubov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 1.7.2022 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.
Program:
1. Otvorenie
2. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc
3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022
4. Vylosovanie súťažného ročníka 2022/2023

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV dňa 29.06.2022 na svojom zasadnutí o.i.
Schválil:
1. Vyhodnotenie súťažného ročníka , výsledky , tabuľky vo všetkých kategóriach.
2. Zaradenie družstiev, modely súťaží pre súťažný ročník 2022/2023.
3. Nominačné listiny rozhodcova delegátov pre súťažný ročník 2022/2023.
4. Organizáciu kurzu trénerov licencie UEFA C.
5. Sadzobník poplatkov za nenahranie videozáznamu do videoarchívu Sportnetu.
VV ObFZ Kysúc zobral na vedomie:
1. Prípravu rozpisu súťaží 2022/2023.
2. Prípravu a program aktívu ŠTK.
3. Správu hospodárskej komisie.
4. Prípravu seminára R a DZ

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlásené družstvá VII. liga QUICK SPORT súťažný ročník 2022/2023 - 1.Športový klub Nesluša, 2.FK Vadičov, 3.ŠK Radoľa, 4.FK Polom Raková, 5.TJ Kysučan Ochodnica, 6.TJ Slovan Podvysoká, 7.TJ Kysučan Korňa, 8.TJ Olešná, 9.TJ Tatran Oščadnica, 10.TJ Slovan Rudinská, 11.TJ Slovan Povina
2. Prihlásené družstvá VIII. liga QUICK SPORT súťažný ročník 2022/2023 - 1.TJ Slovan Klokočov, 2.MŠK Snežnica, 3.FK Lodno, 4.TJ Slovan Nová Bystrica, 5.Športový klub Horelica
3. Berieme na vedomie organizáciu turnaja TJ Slovan Skalité.
Úsek mládeže:
1. Prihlásené družstvá VI. liga QUICK SPORT dorast U19  súťažný ročník 2022/2023 - 1.Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec, 2.FK Polom Raková, 3.TJ Slovan Podvysoká, 4.TJ Tatran Oščadnica
2. Prihlásené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 súťažný ročník 2022/2023 - 1. TJ Slovan Skalité, 2.Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec, 3. FK Lodno/ ŠK Kysucký Lieskovec, 4.TJ Kysučan Korňa, 5.TJ Kysučan Ochodnica, 6.MŠK Snežnica, 7.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 8.TJ Slovan Podvysoká,
3. Prihlásené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 súťažný ročník 2022/2023 -  1. TJ Slovan Skalité, 2.Športový klub Horelica, 3.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 4. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 5.Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec,

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Letný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 22.7.2022 v piatok o 16.00 v zasadačke športklubu Čierne. Od 17.00 bude v areáli ŠK Čierne následne prebiehať posedenie pri guláši spojené s futbalom na umelej tráve, na ktoré sú pozvaní aj rozhodcovia a delegáti Kysúc z nominačnej listiny SsFZ.
2. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac jún prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.7.2022. Dochádzka za jún tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SFZ a SsFZ  organizuje  školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v termíne od 7.9.2022 – 15.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné len elektronickou formou do 15.08.2022,online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené tu https://mediamanager.sportnet.online/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022ca-info.pdf
V prípade nejasností s elektronickou prihláškou majú tréneri možnosť kontaktovať sekretariát ObFZ Kysúc Lenka Rumanová +421 908 934 081, mail: sekretariat@obfzkysuc.sk.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSFZ managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. Sumy odstupného za hráčov na úrovni ObFZ ostáva rovnaké, ako boli doteraz. Súťaže budú len prečíslované. Bližšie info TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-2022.pdf
4. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
5. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Online seminár – prvá pomoc na ihrisku
https://www.youtube.com/watch?v=d0ViCT4y5lo&feature=youtu.be
2. ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy