Úradná správa č. 45 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2024/2025 sa uskutoční dňa 28.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 23.06.2023.
V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
3. Začiatok nového súťažného ročníka dospelých 2024/2025 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 3.-4.08.2024.
4. Informujeme FK VII. ligy , že v prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude menší ako 15, tak sa odohrá dvojkolovým systémom doma-von, každý s každým.
V prípade ak prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2024/2025 bude 15 alebo väčší ako 15, pokračuje sa rovnako ako v súťažnom ročníku 2023/2024.
5. Schvaľujeme:
5.1. ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 15.06.2024 o 17.30 hod.   
6. Vzájomná dohoda:
6.1. TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 14.06.2024 o 17.30 hod.
6.1. Športový klub Nesluša - Športový klub Horelica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 16.06.2024 o 17.30 hod.
6.2. TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie dňa 15.06.2024 o 16.00 hod.    
6.1. TJ Slovan Rudinská - TJ Olešná MFS 8.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o postup dňa 16.06.2024 o 15.00 hod.                                   
7. Upozorňujeme:
7.1. FK hrajúce VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Nadstavbová časť o umiestnenie na nesprávne údaje v tabuľke. Konkrétne FK Polom Raková - 22b. TJ SLOVAN KLOKOČOV - 11b.
7.2. Dávame do pozornosti FK, že od začiatku súťažného ročníka 2024/2025 budeme akceptovať povolenia štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenia) výlučne v elektronickej podobe – nahraté a schválené v ISSF.
Úsek mládeže:
1. Upozorňujeme:
1.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
1.2. Kategórie v súťažiach mládeže
Kategória dorast U19 narodení 01.01.2006 – 31.12.2009
Kategória žiaci  U15 narodení 01.01.2010 – 31.12.2011
Kategória žiaci     U13 narodení 01.01.2012 – 31.12.2013
Kategória prípravka U11 narodení 01.01.2014 a mladší
Kategória prípravka U9 narodení 01.01.2016 a mladší
Kategória prípravka U7 narodení 01.01.2018 a mladší
Pre štart hráča vo vyššej kategórii sú FK povinné podať žiadosť v ročníku 2024/2025 len elektronicky cez ISSF.   
2. Žiadame FK hrajúce súťaž prípraviek (všetky kategórie) aby si skontrolovali uzatvorenie ZoS formou laik.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
60. DO po prešetrení veci a na základe odstúpenia KR. Udeľuje disciplinárnu sankciu – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP, hráčovi FK Lodno Adrián Kafún (1364802) po udelení 2 ŽK, od 10.6.2024. (10 eur MZF)
61. DO berie na vedomie podanie na komisiu od FK Lodno a rozhodcu Jaroslava Mindeka.
62. DS po 12 ŽK: Vladimír Olšovský (1326285) TJ Slovan Klokočov. DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5c DP od 10.6.2024 (10 eur MZF)
63. DO na základe zápisu z MFS IV. ligy U15 medzi TJ Kysučan Korňa – FK Čadca B hraného 8.6.2024 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl.9/9 RS, čl.40 bod f a čl. 9/1c DP, klubu TJ Kysučan Korňa (neuvedený tréner) (7 eur MZF)
64. DO na základe odstúpenia KR, udeľuje R Lukáš Makyňa a R Gabriel Chrastina disciplinárnu sankciu pre každého pokuta vo výške 20 eur za neúčasť na MFS podľa čl.62, čl. 9/1c DP.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. KR vyhodnotila sťažnosť FK Lodno ako čiastočne opodstatnenú, R v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ“ pozastavuje nomináciu na 1 MFS.
2. KR odstupuje na DK rozhodcov Lukáš Makyňa a Gabriel Chrastina za neúčasť na MFS, zároveň obom menovaným v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ“ pozastavuje nomináciu na 1 MFS.
3. KR schvaľuje registráciu R František Kapusniak a Tomáš Čišecký do klubu TJ Slovan Klokočov.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správaFutbalové zväzy