Úradná správa č. 33 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  od  6.4.2023 do 11.04.2023 bude sekretariát zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Žiadostí budú schvaľované v zmysle RaPP-u.


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2022/2023 je stanovený na:
9.4.2023 - 13.kolo
16.4.2023 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti).
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 23.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 23.4.2023
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 9.4.2023
2.Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  MFS 12.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.04.2023 o 13.00 hod
3.Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategorií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
4. KM schvaľuje striedavé štarty:
-Daniel Masarik (1413893) ŠK Javorník Makov -> TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
N O M I N Á C I A výberu OBFZ Kysúc ročník 2009- výber „Kysúc“ na kontrolný zraz (KZ – Kysucké Nové Mesto) v Kysuckom Novom Meste dňa 5. apríla  2023 (Streda) - 15:00h
Nominovaní hráči ročník 2009:
1. ŠUTÝ David (FK Lodno)   
2. ŠUTÝ Tobias (FK Lodno)     
3. JAKUBEC Sebastián (FK Lodno)    
4. ČUPA Denis (OŠK Rudina)
5. LISKO Ján (OŠK Rudina)
6. MAJTÁN Samuel (OŠK Rudina)  
7. SKOKAN Samuel (OŠK Rudina)
8. NOVÁK Vladimír (OŠK Rudina)     
9. PRUSEK Pavol (TJ Kysučan Ochodnica)  
10. SLÍŽ Alexander (TJ Kysučan Ochodnica)   
Nominovaní hráči ročník 2010:
1. MINÁR Christian (FK Lodno)   
2. TATARČIAK Patrik (FK Lodno)     
3. TVRDÝ Timotej (FK Lodno)    
4. ŠTEFANKA Samuel (OŠK Rudina)
5. TOMEK Dominik (OŠK Rudina)
6. FRKO Martin (OŠK Rudina)  
7. MLÍCH Alex (ŠK Kysucký Lieskovec)   
8. HMÍRA Matej (ŠK Kysucký Lieskovec)     
9. Hažík Patrik (B) (OŠK Rudina)   
10. SOLOMON Sebastián (TJ Kysučan Ochodnica)
11. MRENKA Branislav (TJ Kysučan Ochodnica)
Nominovaní hráči ročník 2011:
1. CHUPÁČ Tobias (FK Lodno)   
2. REPKOVSKÝ Alex (FK Lodno)     
3. MIHALDA Damián (ŠK Kysucký Lieskovec)
4. OLEJKO Samuel (ŠK Kysucký Lieskovec)
5. MLÍCH Tomáš (ŠK Kysucký Lieskovec)
6. PAPUČÍK Michal (OŠK Rudina)  
7. DUHOVAN David (OŠK Rudina)   
8. URBANÍK Viliam (OŠK Rudina)      
9. BAITOUKOU Lauris (TJ Kysučan Ochodnica)
10. ROMAN Denis (TJ Kysučan Ochodnica)
11. ŠKORIK Boris (TJ Kysučan Ochodnica)
12. FEDOR David (TJ Pokrok Stará Bystrica)
13. GRIGA Martin (TJ Pokrok Stará Bystrica)
14. KAŠUBA Adam (TJ Pokrok Stará Bystrica)
15. KOLENO Matej (TJ Pokrok Stará Bystrica)
16. POCHYBA Matej (TJ Pokrok Stará Bystrica)
Realizačný tím:
Tréneri: HT – Veronika Čapková, T - Pavol Škorník, T – Patrik Štrba
Program KZ (Kysucké Nové Mesto):
- 14:45 zraz Kysucké Nové Mesto,   
- 15:00 TJ výberu Kysúc ročníkov 2009 (TJ bude na umelej tráve )   
Zraz nominovaných hráčov je v stredu 5. apríla  2023  o 15:00 h v areáli futbalového štadióna  MŠK Kysucké Nové Mesto. Ukončenie kontrolného zrazu je plánované na stredu 5. apríla  2023 o 16:20h v Kysuckom Novom Meste. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zodpovední zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Veronika Čapková 0948 480 142
Hráči si prinesú:  tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, šľapky, uterák.
Priniesť so sebou preukaz poistenca !

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur
Viac informácií k výzve na https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy