Úradná správa č. 32 - 22/23

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 31.3.2023 o 17:00 v MM Aréne v Krásne nad Kysucou, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať. Žiadame kluby, aby písomne nahlásili svojho zástupcu (delegáta Konferencie s právom hlasovať ) na sekretariat@obfzkysuc.sk do 29.3. 2023
Program riadnej konferencie:
1. Otvorenie/ vyhlásenie o zvolaní konferencie v zmysle stanov ObFZ Kysúc/
2. Menovanie /overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií/
3. Správa mandátovej komisie
4. Schvaľovanie programu konferencie
5. Vystúpenie hostí konferencie
6. Vystúpenie predsedu ObFZ Kysúc
7. Správa kontrolóra ObFZ Kysúc za rok 2022
8. Správa o hospodárení za rok 2022
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2023
10. Diskusia
11. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2022/2023 je stanovený na:
9.4.2023 - 13.kolo
16.4.2023 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti).
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 23.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 23.4.2023
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 9.4.2023
2.Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategorií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.
3. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje dňa 25.3.2023 turnaj prípraviek U11 a U9 v ŠH Skalité . Štartovné 0 eur.
K dnešnému dňu sú prihlásení U9: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec, Zákopčie, Horelica, Skalité, Svrčinovec, Podvysoká, Čadca. Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!
K dnešnému dňu sú prihlásení U11: Snežnica, Turzovka, Nesluša, Radoľa, Kys. Lieskovec ,Korňa, Horelica,  Skalité - Zoznam prihlásených je uzatvorený!
Propozície tu!

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 24.3.2023 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 16.3.2023. Účasť všetkých nutná.
2. KR plánuje v mesiacoch február, marec usporiadať školenie nových R. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR Jozef Mosor (0918 954 582, jozko.mosor@gmail.com)
Staň sa rozhodcom! https://www.youtube.com/watch?v=aPBKIMHQ6Z4

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2023. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2023) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur
Viac informácií k výzve na https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176
2. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa


Futbalové zväzy