Úradná správa č. 29 - 21/22

1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Tlačiarne pre kluby
Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.
Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Makov, Rudina, Rudinská, Turzovka, Vadičov, Vysoká nad Kysucou.
3. NOVÉ USMERNENIE-PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO  PROCESU A SÚŤAŽÍ (VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH (účinné od soboty 26.2.2022)
SFZ vydáva v súlade s rozhodnutím vlády SR o uvoľňovaní protipandemických opatrení a v nadväznosti na novú vyhlášku ÚVZ SR č. 24/2022 V.v. toto usmernenie:
1. Súťažné stretnutia a tréningy
Športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať do počtu 100 účastníkov (športovci, tréneri, atď.) v režime ZÁKLAD, t.j. bez preukázania sa očkovaním, prekonaním ochorenia COVID – 19 alebo negatívnym testom.  Samozrejme, osoby, na ktoré sa aktuálne vzťahuje karanténne opatrenie, sa nemôžu takejto aktivity zúčastniť.
2. Diváci
Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j.  iní účastníci ako osoby priamo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na  nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako nízko rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť akékoľvek osoby v režime ZÁKLAD, a to maximálne v počte 500 osôb alebo maximálne v rozsahu 50 % kapacity priestorov podujatia, t.j. ak má športová hala kapacitu 1.500 miest na sedenie, je možná účasť maximálne 750 sediacich divákov.
Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora podujatia. Organizátor podujatia ako osoba zodpovedná za priebeh aktivity a umožnenie vstupu divákom je oprávnený nepripustiť na podujatí účasť osôb, ktoré majú akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený na 9.4.2022 resp. na 10.4.2022.

Úsek mládeže
1.Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2021/2022 je stanovený:
VI. liga U 19 QUICK SPORT - 23.4.2022 resp. 24.4.2022.
IV. liga U 15 QUICK SPORT - 1.5.2022
IV. liga U 13 QUICK SPORT - 1.5.2022
PRÍPRAVKA U11 OBFZ KYSÚC -
4. turnaj  - termín 4.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)
5. turnaj - termín 18.5.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)
6. turnaj - termín 1.6.2022 začiatok o 16.30, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).

2.Žiadame FK,ktoré majú odložené stretnutia z jesennej časti aby v termíne do 31.03.2022 prostredníctvom ISSF ( cez žiadosť o zmenu termínu) predložili vzájomné dohody o odohratí MFS tak, aby tieto boli odohrané najneskôr do 30.04.2022.
TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc
MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc
FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc
FK LODNO – TJ Slovan Skalité  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc

3.Informujeme FK o organizovaní súťaže v kategórií prípraviek U9 pre súťažný ročník 2022/2023. V prípade záujmu prosíme o predbežný nezáväzný súhlas o prihlásenie
v tejto kategórií e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Oznamujeme R a DZ, že Zmluva o dobrovoľníckej činnosti s ObFZ Kysúc je dostupná tu: https://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html
Zmluvu je potrebné vypísať na počítači, vytlačiť a doručiť na ObFZ Kysúc do 31.03.2022 (číslo zmluvy a dátum podpisu nevyplňovať).
2. Rozhodcovia, ktorí majú záujem o zmluvu so SsFZ, kontaktujte čo najskôr tajomníka KR Jakub Kolesnáč (0902 546 512, jakubkolesnac@gmail.com).
3. KR plánuje v mesiaci marec usporiadať školenie nových R. Prípadní záujemcovia kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR Jozef Mosor (0918 954 582, jozko.mosor@gmail.com)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Matričná komisia – Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)
3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) "Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby". Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)
4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.
5. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy