Úradná správa č. 23 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
• Turnaj starších žiakov roč. 2009 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 02.03.2024 ŠH PRATEX Čadca
K dnešnému dňu sú prihlásení: Raková, N.Bystrica.
• Turnaj dorastencov roč. 2005 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  24.02.2024 ŠH Skalité
K dnešnému dňu sú prihlásení: Raková, Skalité.
Štartovné 60 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte emailom do 30.1.2024 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby si skontrolovali uzatvorenie formou laik ZoS.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZA organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Žiline v termíne od 24. januára do 08. apríla 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 15.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.
2. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. V zmysle RaPP čl. 19 bod 2 je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
3. Upozorňujeme, že v zmysle novelizácie RaPP-u je možné podať žiadosť o prestup amatéra aj v prestupovom termíne prestupu s obmedzením, avšak vyžaduje sa súhlas materského klubu.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná ( RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy