Úradná správa č. 1 - 24/25

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej bude od 29.6.2024 do 07.07.2024 sekretariát ObFZ Kysúc zatvorený.
V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na sekretariat@obfzkysuc.sk.
Žiadosti podané prostredníctvom ISSF budú schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2024/2025 VII. ligy QUICK SPORT je stanovený na 04.08.2024.
2. Pridelené čísla a výnimky družstiev :
SKUPINA „A“: 1. TJ Slovan Povina, 2. Športový klub Nesluša (SO UHČ), 3. TJ Slovan Rudinská , 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5. ŠK Radoľa , 6.MŠK Snežnica , 7. FK Vadičov, 8. FK Lodno ( prispôsobiť dorastu)
SKUPINA „B“: 1.TJ Beskyd Svrčinovec , 2. Športový klub Horelica, 3. TJ Slovan Podvysoká , 4. Voľný žreb, 5. TJ Olešná, 6. TJ SLOVAN KLOKOČOV (NE 14:00), 7. FK Polom Raková, 8. TJ Tatran Oščadnica
3. Informujeme FK na možnosť požiadať o zmenu prideleného čísla a výnimky do 10.7.2024.
4 . Upozorňujeme FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže, povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK). RS čl.8 /4
Úsek mládeže:
1. Začiatok nového súťažného ročníka 2024/2025,
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 je stanovený 25.8.2024.
- IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 je stanovený 25.8.2024
2. Prihlásené družstvá  I. trieda dorast :TJ Tatran Oščadnica (SO 16:00),ŠK Čierne (SO 14:00,opačné poradie ako dospl.), TJ Slovan Skalité (SO UHČ)
II. trieda dorast :  OŠK Rudina (NE UHČ), TJ Spartak Radôstka (NE UHČ), TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
AKTÍV KLUBOV 2024/2025 SA USKUTOČNÍ 04.07.2024 o 16.30 hod. NA IHRISKU V BÁNOVEJ.
Viac tu: https://www.futbalzilina.sk/news/aktiv-klubov-2024-2025-pridelene-cisla-terminova-listina/
3. Pridelené čísla a výnimky družstiev IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 – 1. TJ Kysučan Korňa 2. TJ Slovan Podvysoká, , 3. TJ Kysučan Ochodnica, 4. ŠK Nesluša,(SO UHČ) 5. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec, 6. TJ Snaha Zborov nad Bystricou (predz. dospelých), 7. FK Čadca B
4. Pridelené čísla a výnimky družstiev  IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 - 1. TJ Kysučan Korňa, 2.MŠK Snežnica (predz. dospelých) , 3. TJ Slovan Klokočov (NE 10:00),4. ŠK Nesluša,(SO UHČ) 5. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec (SO 13:00), 6. Športový klub Horelica (NE 16:00), 7. FK ČADCA „B“
5. Informujeme FK na možnosť požiadať o zmenu prideleného čísla a výnimky do 10.7.2024.
6. KM zvoláva na stredu 21.8.2024 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
- od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
- od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Žiadame kluby, aby si na webstránke ObFZ Kysúc skontrolovali svoje kontaktné údaje tu: https://www.obfzkysuc.sk/zoznam-klubov.html. V prípade zmeny nahlásiť písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk do 10.7.2024.
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Futbalové zväzy