Úradná správa č. 10 - 22/23

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV dňa 14.09.2022 na svojom zasadnutí o.i.
Schválil:
1. Doplnenie nominačnej listiny R a DZ pre súťažný ročník 2022/2023 o R Lukáš Kubiatko.
2. Organizáciu zimných halových turnajov v mesiaci február 2023
VV ObFZ Kysúc zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie z SsFZ a SFZ.
3. Vyhodnotenie konferencie a aktívu ŠTK.
4. Vyhodnotenie seminára R a DZ.
5. Správu hospodárskej komisie.
6. Hodnotenie rozbehu súťaží , organizáciu súťaže prípraviek.
7. Správy so sekretariátu.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme:
1.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
2.Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 21.10.2022 o 15.00 hod.
3. Schvaľujeme:
3.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Horelica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 13.00 hod.
1.2. FK LODNO - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 3.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 11.00 hod.
1.3. MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.10.2022 o 12.00 hod.
1.4. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina B (HP Svrčinovec)- odložené
1.5. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina C (HP Lodno) - odložené
1.6. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka) - odložené
1.7. Prípravka kategória U9, 3. turnaj  - termín 15.9.2021 začiatok o 13.00, Skupina B (HP Snežnica)- odložené
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
3. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), termín 15.9.2021 začiatok o 13.00 Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
5. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
18. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a DP: Peter Repák (1263913) ŠK Nesluša. Vylúčený za HNS vrazenie do súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 12.9.2022 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.7:
ObFZ Kysúc zmeny:
I. trieda dorast SO 17.09.2022 14:00 FK Polom Raková - TJ ŠTART Veľké Rovné (Trúchly Michal za AR1 Trúchly Štefan)
I. trieda dorast  NE 18.09.2022 10:00 TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Fatran Krasňany (preložené na 23.09. o 16:00)
Mládež SsFZ zmeny:
V.liga dorast U19 SO 17.09.2022 16:00 TJ Pokrok Stará Bystrica  - TJ Družstevník Dlhá nad Oravou (Mindek Jaroslav za R Židek Milan, Štrba Miloš za AR1 Mindek Jaroslav)
Zmeny hracích dní pre nespôsobilú HP (pôvodne 15.9.):
II. liga U15+13 sk. A Kysucké Nové Mesto - Staškov 29.9. o 14:30 platí pôvodná delegácia R Makyňa Lukáš
V. liga U 19 sk. A Makov - Teplička nad Váhom 5.10. o 15:30 platí pôvodná delegácia R Majtan Daniel
2. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
3. KR schvaľuje registráciu R Simona Novotná do klubu FK Polom Raková.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu–potvrdenie z príslušného bankového domu.
V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa
Futbalové zväzy