Úradná správa č. 28 - 21/22

1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2022. (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)

2. Tlačiarne pre kluby

Na základe informácie podanej na volebnej konferencii ObFZ Kysúc, si môžu kluby ktoré mali v súť. ročníku 2020/2021 aktívne družstvo v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00) prevziať tlačiareň. Pri prevzatí tlačiarne štatutár podpíše Zmluvu o výpožičke tlačiarne a Preberací protokol, poprosím priniesť aj pečiatku klubu. Žiadame kluby, aby k zmluve o výpožičke tlačiarne nahlásili mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk nasledovné údaje a plánovaný dátum prevzatia tlačiarne.  Obchodné meno / Názov, Sídlo, Registrácia, V mene ktorého koná(štatutár), IČO, Miesto umiestnenia tlačiarne.

Kluby ktoré doteraz neprevzali tlačiareň: Dunajov, Klokočov, Makov, Rudina, Rudinská, Turzovka, Vadičov, Vysoká nad Kysucou.

3. NOVÉ USMERNENIE-PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO  PROCESU A SÚŤAŽÍ (VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH (účinné od soboty 26.2.2022)

SFZ vydáva v súlade s rozhodnutím vlády SR o uvoľňovaní protipandemických opatrení a v nadväznosti na novú vyhlášku ÚVZ SR č. 24/2022 V.v. toto usmernenie:

1. Súťažné stretnutia a tréningy

Športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať do počtu 100 účastníkov (športovci, tréneri, atď.) v režime ZÁKLAD, t.j. bez preukázania sa očkovaním, prekonaním ochorenia COVID – 19 alebo negatívnym testom.  Samozrejme, osoby, na ktoré sa aktuálne vzťahuje karanténne opatrenie, sa nemôžu takejto aktivity zúčastniť.

2. Diváci

Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j.  iní účastníci ako osoby priamo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na  nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako nízko rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť akékoľvek osoby v režime ZÁKLAD, a to maximálne v počte 500 osôb alebo maximálne v rozsahu 50 % kapacity priestorov podujatia, t.j. ak má športová hala kapacitu 1.500 miest na sedenie, je možná účasť maximálne 750 sediacich divákov.

Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora podujatia. Organizátor podujatia ako osoba zodpovedná za priebeh aktivity a umožnenie vstupu divákom je oprávnený nepripustiť na podujatí účasť osôb, ktoré majú akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

Oznamujeme R a DZ, že Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  s  ObFZ Kysúc je dostupná tu https://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html

Zmluvu v počítači doplňte (číslo zmluvy a dátum podpisu nevyplňovať), vytlačte a doručte na ObFZ Kysúc do 31.03.2022.

 

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda

1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v r. 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

3. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) "Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby". Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

 

Futbalové zväzy