Úradná správa č. 7 - 21/22

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanová  od 6.8.2021 do 16.08.2021 v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421948643507,mail: sekretariat@obfzkysuc.sk


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Aktuálne tlačivá pre súťažný ročník 2021-2021 Usporiadateľská služba 2021, Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórií nájdete tu.

2. Aktuálny Rozpis súťaží ObFZ Kysúc 21/22 nájde tu.

3. SFZ – Uznesenie k novému COVID automatu. Úplné znenie tu.

4. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/spravarealizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek dospelých

1. Upozorňujeme:

1.1. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže je splnená povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).

2. Vzájomná dohoda :

2.1.OŠK Rudina - FK LODNO MFS 1.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 1.9.2021 o 16.00 hod.

3.Schvaľujeme:

3.1.TJ Športový klub Nesluša - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.8.2021 o 16.00 hod.(HP UT v KNM)

3.2.TJ Športový klub Nesluša - ŠK Radoľa MFS 7.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 5.9.2021 o 15.30 hod.(HP UT v KNM)

3.3.TJ Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

3.4.TJ Športový klub Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

Úsek mládeže:

1. Začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže mládeže  21.-22.08.2021.

2.Vzájomné dohody:

2.1. TJ Slovan Nová Bystrica – OŠK Rudina  2.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.8.2021 o 12:00 hod.

2.2. TJ Slovan Skalité – OŠK Rudina  4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 12:00 hod.

2.3. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.4. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.5. TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica  3.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 4.9.2021 o 15:30 hod. (zmena poradia)

3.Pre súťažný ročník 2021/2022 bude povolené max. 5 striedavé štarty. Termín evidovania je stanovený do 18.08.2021 (ISSF)

4.KM schvaľuje striedavé štarty:

Tomáš Tarana (1379926) MŠK Kysucké Nové Mesto -> TJ Kysučan Ochodnica

5. KM zvoláva na stredu 18.8.2021 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov FK pre súťaže prípraviek. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 16.8.2021 do 24.00 hod. Predbežne prihlásené družstvá v súťaži prípravka -1.MŠK Snežnica, 2.FK Lodno, 3.TJ Pokrok Stará Bystrica, 4.TJ Slovan Skalité, 5.ŠK Nesluša, 6.FK Tatran Turzovka, 7.ŠK Horelica, 8.TJ Beskyd Svrčinovec, 9.TJ Kysučan Korňa, 10.TJ Tatran Oščadnica, 11.ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, 12.TJ Slovan Rudinská

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

4. – Vylúčený po 2 ŽK – DS Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 9.8.2021 podľa čl. 9/2b2, a čl. 37/3 DP.

a)Peter Goralka (1219018) FK polom Raková (10 eur  MFZ)

b) Dušan Frolo (1130648)   TJ Slovan Podvysoká (10 eur MFZ)

c) Marián Chlebek (1122888) TJ Slovan Nová Bystrica (10eur MFZ)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.4:

• 4K NE 15.08.2021 16:30 VII. liga QUICK SPORT TJ Olešná – FK Polom Raková: AR2 Mindek za Chovanec M.

Mládež SsFZ zmeny:

• 3K SO 14.08.2021 14:00 5A.liga Dorast ŠK Radoľa – OŠK Baník Stráňavy: R Vlček S. za Mosor, AR1 Chrastina N. za Vlček S.

2. KR schvaľuje registráciu R Jaroslav Krenželák do klubu TJ Slovan Skalité

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy