Úradná správa č. 7 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii "novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ odošle resp. osobne odovzdá naskenovanú kópiu vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby z prvých troch kôl na sekretariát ObFZ Kysúc. V prípade nedodržiavania odstupujeme DK.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

4. Vzájomná dohoda.

4.1. TJ Kysučan Ochodnica - FK Lodno MFS 1. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.08.2018 o 16,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Súťaže prípraviek riadené ObFZ Kysuce boli rozdelené do 2 skupín Horné a Dolné Kysuce:

Horné Kysuce: FK Čadca, TJ Slovan Skalité, Tatran Oščadnica, Športový klub SLOVANIA, FK Tatran Turzovka, FK Polom Raková

Dolné Kysuce: Tatran Krásno nad Kysucou, Pokrok Stará Bystrica, FK Vadičov, OŠK Rudina, MŠK Snežnica, FK Lodno

2. Zmena termínu:

2.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018 o 14,00 hod. – kolidácia stretnutia dospelých SsFZ.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.2:

•2K NE 19.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A TJ Slovan Rudinská – Športový klub Nesluša:

platí pôvodná delegácia, ale bez DZ

•2K NE 19.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A FK Lodno – ŠK Radoľa: AR1 Mindek za Funtek, bez AR2

•2K NE 19.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A FK Čadca "B" – OŠK Snežnica: R Kačerik, AR1 Maják, bez AR2

•2K NE 19.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Spartak Radôstka – TJ Slovan Nová Bystrica:

AR2 Funtek, DZ Jurišta

•2K NE 19.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina B FK Polom Raková – TJ Olešná: AR1 Kupka za Špalek O.

Mládež SsFZ

• 3K NE 19.08.2018 10:00 4A.liga dorast TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – ŠK Javorník Makov:

R Kačerik za Trúchly, AR1 Nekoranec za Špalek O.

2. Upozorňujeme hlavných R na povinnosť z prvých troch kôl (v prípade neprítomnosti DZ na stretnutí) vyžiadať a

následne predložiť tlačivo usporiadateľskej služby na sekretariát ObFZ Kysúc (stačí aj naskenovaná kópia odoslaná mailom).

Tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii " novinky ".

3. KR odstupuje DK R Špalek Šimon za nedostavenie sa na MFZ a neskoré ospravedlnenie

4. KR plánuje v letnom období (v mesiaci august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne

na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

5. Marcel Ferenčák (1230796) TJ Olešná – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 13.8.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

6. Miroslav Cáder (1225113) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 13.8.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

7. D.org na základe žiadosti hráča Martin Malíček (1164524) Slovan Rudinská o podmienečný odklad výkonu zvyšu DO vyhovuje, a zvyšok DO 1 MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiace od 15.8.2018 do 15.12.2018. DP čl. 41/1,2 (10 eur MZF)

8. D.org na základe odstúpenia KR , ukladá R Špalek Šimon, DO - zákaz výkonu funkcie na 2 týždne nepodmienečne od 15.8.2018, a pokutu vo výške 10 EUR . DP čl.62, čl.9/1c, 2b i , čl.16/1 ( 10 EUR MZF ).

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Oznam o organizovaní doškoľovacieho seminára trénerov v Kalinove dňa 29.08.2018 (streda - štátny sviatok):

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec

doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie)

v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive

prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny

k platbe a program seminára.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

 

 

Správy zo sekretariátu.

Úradné hodiny - každá streda a piatok od 10,00 hod - 17,00 hod.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy