Úradná správa č. 7 - 15/16

zo dňa 21.08.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3.kolo  zo dňa 16.08.2015

1.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 19.08.20152.

2. Sťažnosť:

2.1.  Sťažnosť TJ Kysučan Korňa z MFS  3.kola zo dňa 16.08.2015 VI. ligy TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa bola prejednaná a žiadame o zaslanie videozáznamu TJ Slovan Podvysoká do 25.08.2015.Podľa RS čl. 14/1 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Korňa 50 eur MFZ.

3. Oprava US č.6 bod 2.1. MŠK KNM "B" Povina - TJ Tatran Turzovka  4.kolo dňa 23.08.2015 o 13:30 hod. (HP Povina).

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 30.08.2015 o 16.00 hod.:

TJ Slovan Podvysoká - FK Polom Raková

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa

FK Tatran Turzovka - TJ Pokrok Stará Bystrica

FK Čadca (B) - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (HP Horelica)

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša

TJ Slovan Rudinská - TJ Tatran Oščadnica

4.2.  Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 30.08.2015 o 16.00 hod.:

TJ Beskyd Svrčinovec - voľno

OŠK Snežnica - TJ Olešná

OŠK Rudina (B) - TJ Slávia Zákopčie

TJ Rozkvet Klubina - FK Lodno

TJ Spartak Radôstka - FK VADIČOV

5. Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice. Je potrebné, aby zmenu potvrdilo podaním resp. e-mailovou poštou FK, ktorého sa týka zmena a vyjadrilo svoj súhlas.

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM nariaďuje:

1.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 30.08.2015 o 13.30 hod.:

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica (30.08. o 12.30 hod.)

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Polom Raková

TJ Kysučan Korňa (A) - MŠK Snežnica

TJ Spartak Radôstka - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

1.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 30.08.2015 o 10.00 hod.:

MŠK Snežnica - OŠK Rudina (SO 29.08. o 14.00 hod.)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Skalité

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

TJ SLOVAN KLOKOČOV - Štart Dunajov

FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica

ŠK Javorník Makov - FK Lodno (NE 30.08. o 14.00 hod.)

1.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 30.08.2015 o 12.00 hod.:

MŠK Snežnica - TJ Tatran Oščadnica (NE 30.08. o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - TJ Slovan Skalité

ŠK Javorník Makov – voľno

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

6. Roman Kučera (1131485) MŠK KNM B zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 17.8.2015. DP čl. 49/1b,2a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

7. D. org. po prešetrení veci u US č.6 bod 3 a písomnom stanovisku dotknutého subjektu, ukladá hráčovi Kysučan Ochodnica  Marián Holka (1242728), zo zápasu 2. kola VI. ligy  medzi MŠK Kysucké Nové Mesto B – Kysučan Ochodnica hraného dňa 9.8.2015 (DP čl. 48/1c). DO  zastavenie športovej činnosti na 3 MFS od 10.8.2015. DP čl. 48/1b,2a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a,f. (10 Eur MZF).

8. Peter Gužík (1198025) TJ Tatran Oščadnica  zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 17.8.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Ospravedlnení R: Handlovský 22.-23.8., P. Ježík 22.-23.8., Kamenišťák 22.-29.8.

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016.

4. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zavádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Medzinárodné transfery:

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy